Commit 2dca0f8e authored by Andrea Cascallar Fuentes's avatar Andrea Cascallar Fuentes

Update README.gl.md

parent 5bba3e1a
Pipeline #1623 passed with stage
in 58 seconds
......@@ -19,7 +19,7 @@ O lexicón empregado en SimpleNLG-gl está xerado a partir do dicionario de [Fre
SimpleNLG
------------------
A versión actual de SimpleNLG es V4.4.8 ([API](https://cdn.rawgit.com/simplenlg/simplenlg/master/docs/javadoc/index.html)). Para máis información, visita a súa [páxina de Github](https://github.com/simplenlg/simplenlg) ou a [lista de discusión de SimpleNLG] (https://groups.google.com/forum/#!forum/simplenlg) para máis detalles.
A versión actual de SimpleNLG é a V4.4.8 ([API](https://cdn.rawgit.com/simplenlg/simplenlg/master/docs/javadoc/index.html)). Para máis información, visita a súa [páxina de Github](https://github.com/simplenlg/simplenlg) ou a [lista de discusión de SimpleNLG] (https://groups.google.com/forum/#!forum/simplenlg) para máis detalles.
Se desexas citar SimpleNLG nunha publicación académica, utiliza o seguinte documento:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment