Update README.gl.md

parent 65263aa6
SimpleNLG-gl
=========
SimpleNLG-gl é unha API de Java deseñada para facilitar a xeración de textos en linguaxe natural en galego. É unha adaptación trilingüe inglés /español / galego da libraría SimpleNLG v4.4.8, seguindo a estrutura empregada en SimpleNLG-EnFr. A libraría SimpleNLG orixinal foi desenvolvida para inglés no [Department of Computing Science de la University of Aberdeen](https://www.abdn.ac.uk/ncs/departments/computing-science/natural-language-generation-187.php). SimpleNLG-EnFr é a súa adaptación bilingüe Inglés-Francés, desenvolvida na [Université de Montreal](http://www-etud.iro.umontreal.ca/~vaudrypl/snlgbil/snlgEnFr_francais.xhtml).
SimpleNLG-gl é unha API de Java deseñada para facilitar a xeración de textos en linguaxe natural en galego. Nomeadamente, facilita as tarefas de realización lingüística en galego nos sistemas de xeración de linguaxe natural.
SimpleNLG-gl está deseñada para facilitar as tarefas de realización lingüística en galego nos sistemas de xeración de linguaxe natural.
O desenvolvemento de SimpleNLG-gl realizouse por parte de investigadores do Grupo de Sistemas Intelixentes do no [Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información da Universidade de Santiago de Compostela](https://citius.usc.es), no marco dos proxectos TIN2014-56633-C3-1-R e TIN2017-84796-C2-1-R, financiados polo MINECO e os Fondos FEDER. Contou tamén co apoio da [Rede "Tecnoloxías e Análise de Datos Lingüísticos (TECANDALI)" (Ref. 2016-PG080)](http://ilg.usc.es/tecandali/index.php/21-principal/2-inicio), coordinada polo Instituto da Lingua Galega (IGL).
O desenvolvemento de SimpleNLG-gl realizouse no marco dos proxectos TIN2014-56633-C3-1-R e TIN2017-84796-C2-1-R, financiados polo MINECO e Fondos FEDER e co apoio da Rede "Tecnoloxías e Análise de Datos Lingüísticos (TECANDALI) (Ref. 2016-PG080)", coordinada polo Instituto da Lingua Galega (IGL).
SimpleNLG-gl é unha adaptación trilingüe inglés /español / galego da libraría SimpleNLG v4.4.8, seguindo a estrutura empregada en SimpleNLG-EnFr. A libraría SimpleNLG orixinal foi desenvolvida para inglés no [Department of Computing Science de la University of Aberdeen](https://www.abdn.ac.uk/ncs/departments/computing-science/natural-language-generation-187.php). SimpleNLG-EnFr é a súa adaptación bilingüe Inglés-Francés, desenvolvida na [Université de Montreal](http://www-etud.iro.umontreal.ca/~vaudrypl/snlgbil/snlgEnFr_francais.xhtml).
Para comezar
------------
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment