Update README.gl.md

Former-commit-id: 527fb1a6e19b252eaee1e0cd687667a40b2f9a8b [formerly 2dca0f8e]
Former-commit-id: 389f4b0bbc983c64f326703182aebe1cafb9b200
parent 4497f6a4
......@@ -19,7 +19,7 @@ O lexicón empregado en SimpleNLG-gl está xerado a partir do dicionario de [Fre
SimpleNLG
------------------
A versión actual de SimpleNLG es V4.4.8 ([API](https://cdn.rawgit.com/simplenlg/simplenlg/master/docs/javadoc/index.html)). Para máis información, visita a súa [páxina de Github](https://github.com/simplenlg/simplenlg) ou a [lista de discusión de SimpleNLG] (https://groups.google.com/forum/#!forum/simplenlg) para máis detalles.
A versión actual de SimpleNLG é a V4.4.8 ([API](https://cdn.rawgit.com/simplenlg/simplenlg/master/docs/javadoc/index.html)). Para máis información, visita a súa [páxina de Github](https://github.com/simplenlg/simplenlg) ou a [lista de discusión de SimpleNLG] (https://groups.google.com/forum/#!forum/simplenlg) para máis detalles.
Se desexas citar SimpleNLG nunha publicación académica, utiliza o seguinte documento:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment