Commit cb5f515a authored by Andrea Cascallar Fuentes's avatar Andrea Cascallar Fuentes

Merge remote-tracking branch 'origin/master'

# Conflicts:
#	.idea/workspace.xml
parents ce5011a8 2dca0f8e
......@@ -19,7 +19,7 @@ O lexicón empregado en SimpleNLG-gl está xerado a partir do dicionario de [Fre
SimpleNLG
------------------
A versión actual de SimpleNLG es V4.4.8 ([API](https://cdn.rawgit.com/simplenlg/simplenlg/master/docs/javadoc/index.html)). Para máis información, visita a súa [páxina de Github](https://github.com/simplenlg/simplenlg) ou a [lista de discusión de SimpleNLG] (https://groups.google.com/forum/#!forum/simplenlg) para máis detalles.
A versión actual de SimpleNLG é a V4.4.8 ([API](https://cdn.rawgit.com/simplenlg/simplenlg/master/docs/javadoc/index.html)). Para máis información, visita a súa [páxina de Github](https://github.com/simplenlg/simplenlg) ou a [lista de discusión de SimpleNLG] (https://groups.google.com/forum/#!forum/simplenlg) para máis detalles.
Se desexas citar SimpleNLG nunha publicación académica, utiliza o seguinte documento:
......
......@@ -72,28 +72,6 @@
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-install-plugin</artifactId>
<version>2.4</version>
<configuration>
<file>${basedir}/classes/artifacts/SimpleNLG_gl_jar/SimpleNLG-gl.jar</file>
<groupId>es.usc.citius</groupId>
<artifactId>SimpleNLG-gl</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>
<generatePom>true</generatePom>
</configuration>
<executions>
<execution>
<id>install-jar-lib</id>
<goals>
<goal>install-file</goal>
</goals>
<phase>validate</phase>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment