Commit e45e88aa authored by Andrea Cascallar Fuentes's avatar Andrea Cascallar Fuentes

Merge remote-tracking branch 'origin/master'

parents 2b9194f4 a1730a6c
SimpleNLG-gl
=========
SimpleNLG-gl é unha API de Java deseñada para facilitar a xeración de textos en linguaxe natural en galego. É unha adaptación trilingüe inglés /español / galego da libraría SimpleNLG v4.4.8, seguindo a estrutura empregada en SimpleNLG-EnFr. A libraría SimpleNLG orixinal foi desenvolvida para inglés no [Department of Computing Science de la University of Aberdeen](https://www.abdn.ac.uk/ncs/departments/computing-science/natural-language-generation-187.php). SimpleNLG-EnFr é a súa adaptación bilingüe Inglés-Francés, desenvolvida na [Université de Montreal](http://www-etud.iro.umontreal.ca/~vaudrypl/snlgbil/snlgEnFr_francais.xhtml).
SimpleNLG-gl é unha API de Java deseñada para facilitar a xeración de textos en linguaxe natural en galego. Nomeadamente, facilita as tarefas de realización lingüística en galego nos sistemas de xeración de linguaxe natural.
SimpleNLG-gl está deseñada para facilitar as tarefas de realización lingüística en galego nos sistemas de xeración de linguaxe natural.
O desenvolvemento de SimpleNLG-gl realizouse por parte de investigadores do Grupo de Sistemas Intelixentes do no [Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información da Universidade de Santiago de Compostela](https://citius.usc.es), no marco dos proxectos TIN2014-56633-C3-1-R e TIN2017-84796-C2-1-R, financiados polo MINECO e os Fondos FEDER. Contou tamén co apoio da [Rede "Tecnoloxías e Análise de Datos Lingüísticos (TECANDALI)" (Ref. 2016-PG080)](http://ilg.usc.es/tecandali/index.php/21-principal/2-inicio), coordinada polo Instituto da Lingua Galega (IGL).
O desenvolvemento de SimpleNLG-gl realizouse no marco dos proxectos TIN2014-56633-C3-1-R e TIN2017-84796-C2-1-R, financiados polo MINECO e Fondos FEDER e co apoio da Rede "Tecnoloxías e Análise de Datos Lingüísticos (TECANDALI) (Ref. 2016-PG080)", coordinada polo Instituto da Lingua Galega (IGL).
SimpleNLG-gl é unha adaptación trilingüe inglés /español / galego da libraría SimpleNLG v4.4.8, seguindo a estrutura empregada en SimpleNLG-EnFr. A libraría SimpleNLG orixinal foi desenvolvida para inglés no [Department of Computing Science de la University of Aberdeen](https://www.abdn.ac.uk/ncs/departments/computing-science/natural-language-generation-187.php). SimpleNLG-EnFr é a súa adaptación bilingüe Inglés-Francés, desenvolvida na [Université de Montreal](http://www-etud.iro.umontreal.ca/~vaudrypl/snlgbil/snlgEnFr_francais.xhtml).
Para comezar
------------
......@@ -17,6 +17,23 @@ Ao estar baseada en SimpleNLG, SimpleNLG-EnFr e SimpleNLG-ES, SimpleNLG-gl está
O lexicón empregado en SimpleNLG-gl está xerado a partir do dicionario de [FreeLing](http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/) que está licenciado baixo os termos e condicións da [Lesser General Public License For Linguistic Resources](http://infolingu.univ-mlv.fr/DonneesLinguistiques/Lexiques-Grammaires/lgpllr.html).
Cita
----
A libraría SimpleNLG-GL foi presentada na "[11th International Conference on Natural Language Generation (INLG2017)](https://inlg2018.uvt.nl/)", celebrada en Tilburg (5-8 novembro 2018). Se utilizas SimpleNLG-GL nalgún proxecto, agradecemos que cites o traballo onde se describe:
> Andrea Cascallar-Fuentes, Alejandro Ramos-Soto, Alberto Bugarín, "[Adapting SimpleNLG to Galician Language](https://citius.usc.es/investigacion/publicacions/listado/adapting-simplenlg-to-galician-language)". Proceedings of the 11th International Conference on Natural Language Generation (INLG2018).
```
@inproceedings{acascallarfuentes2018adapting,
title = {Adapting {SimpleNLG} to Galician Language},
journal = {11th International Conference on Natural Language Generation},
year = {2018},
abstract = {In this paper, we describe SimpleNLG-GL, an adaptation of the linguistic realisation SimpleNLG library for the Galician language. This implementation is derived from SimpleNLG-ES, the English-Spanish version of this library. It has been tested using a battery of examples which covers the most common rules for Galician.},
publisher = {Association for Computational Linguistics},
author = {A. Cascallar-Fuentes and A. Ramos-Soto and Alberto Bugar\'{i}n}
}
```
SimpleNLG
------------------
A versión actual de SimpleNLG é a V4.4.8 ([API](https://cdn.rawgit.com/simplenlg/simplenlg/master/docs/javadoc/index.html)). Para máis información, visita a súa [páxina de Github](https://github.com/simplenlg/simplenlg) ou a [lista de discusión de SimpleNLG] (https://groups.google.com/forum/#!forum/simplenlg) para máis detalles.
......
......@@ -15,6 +15,22 @@ Being based on SimpleNLG and SimpleNLG-EnFr, SimpleNLG-ES is licensed under the
The lexicon used in SimpleNLG-gl is generated from the [FreeLing dictionary](http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/) which is licensed under the terms and conditions of the [Lesser General Public License For Linguistic Resources](http://infolingu.univ-mlv.fr/DonneesLinguistiques/Lexiques-Grammaires/lgpllr.html).
Citation
----
The SimpleNLG-GL library was presented at the "[11th International Conference on Natural Language Generation (INLG2018)](https://inlg2018.uvt.nl/)", held in Tilburg (5-8 novembro 2018). If you use SimpleNLG-GL in any project, please quote the work where it is described:
> Andrea Cascallar-Fuentes, Alejandro Ramos-Soto, Alberto Bugarín, "[Adapting SimpleNLG to Galician Language](https://citius.usc.es/investigacion/publicacions/listado/adapting-simplenlg-to-galician-language)". Proceedings of the 11th International Conference on Natural Language Generation (INLG2018).
```
@inproceedings{acascallarfuentes2018adapting,
title = {Adapting {SimpleNLG} to Galician Language},
journal = {11th International Conference on Natural Language Generation},
year = {2018},
abstract = {In this paper, we describe SimpleNLG-GL, an adaptation of the linguistic realisation SimpleNLG library for the Galician language. This implementation is derived from SimpleNLG-ES, the English-Spanish version of this library. It has been tested using a battery of examples which covers the most common rules for Galician.},
publisher = {Association for Computational Linguistics},
author = {A. Cascallar-Fuentes and A. Ramos-Soto and Alberto Bugar\'{i}n}
}
```
SimpleNLG
------------------
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment