Commit 51335e17 authored by Bruno López Trigo's avatar Bruno López Trigo

Engadidas pequenas modificacións sobre a memoria e a presentación

parent 093e0181
\relax
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{Agradecementos}{\gl@roman {3}}}
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{Agradecementos}{5}}
\@setckpt{capitulos/agradecementos}{
\setcounter{page}{4}
\setcounter{page}{6}
\setcounter{equation}{0}
\setcounter{enumi}{0}
\setcounter{enumii}{0}
......@@ -21,5 +21,6 @@
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{1}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{AM@survey}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
......@@ -39,5 +39,6 @@
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{1}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{AM@survey}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
......@@ -36,5 +36,6 @@
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{95}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{AM@survey}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
......@@ -45,5 +45,6 @@
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{95}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{AM@survey}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
......@@ -32,5 +32,6 @@
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{95}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{AM@survey}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
......@@ -48,5 +48,6 @@
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{95}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{AM@survey}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
\relax
\@setckpt{capitulos/certificacion}{
\setcounter{page}{2}
\setcounter{page}{4}
\setcounter{equation}{0}
\setcounter{enumi}{0}
\setcounter{enumii}{0}
......@@ -20,5 +20,6 @@
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{1}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{AM@survey}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
\pagestyle{plain}
\pagenumbering{roman}
\includegraphics[width=4cm]{figuras/logo_usc.eps}
\vspace{1cm}
{\bf D. José María Alonso Moral}, Investigador Ramón y Cajal do Departamento de Electrónica e Computación da Universidade de Santiago de Compostela, e {\bf D. Alberto Bugarín Diz}, Catedrático de Universidade do Departamento de Electrónica e Computación da Universidade de Santiago de Compostela,
\vspace{1cm}
INFORMAN:
\vspace{1cm}
Que a presente memoria, titulada {\it ExpliClas: Servizo Web para a Explicación automática en Linguaxe Natural de modelos de clasificación en Minaría de Datos}, presentada por {\bf D. Bruno López Trigo} para superar os créditos correspondentes ao Traballo de Fin de Grao da titulación de Grao en Enxeñaría Informática, realizouse baixo nosa dirección no Departamento de Electrónica e Computación da Universidade de Santiago de Compostela.
\vspace{1cm}
E para que así conste aos efectos oportunos, expiden o presente informe en Santiago de Compostela, a 1 de xullo de 2018:
\vspace{2cm}
\begin{tabular}{lll}
O director, & O codirector, & O alumno, \\
~ \\
~ \\
~ \\
~ \\
~ \\
~ \\
~ \\
Jose María Alonso Moral & Alberto Bugarín Diz & Bruno López Trigo
\end{tabular}
\includepdf[pages={1}]{capitulos/cert.pdf}
\ No newline at end of file
......@@ -26,5 +26,6 @@
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{95}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{AM@survey}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
......@@ -122,5 +122,6 @@
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{95}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{AM@survey}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
......@@ -38,5 +38,6 @@
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{1}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{AM@survey}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
......@@ -37,5 +37,6 @@
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{95}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{AM@survey}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
......@@ -60,5 +60,6 @@
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{1}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{AM@survey}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
......@@ -20,5 +20,6 @@
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{1}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{AM@survey}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
......@@ -94,5 +94,6 @@
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{1}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{AM@survey}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
\relax
\providecommand\hyper@newdestlabel[2]{}
\providecommand\HyperFirstAtBeginDocument{\AtBeginDocument}
\HyperFirstAtBeginDocument{\ifx\hyper@anchor\@undefined
\global\let\oldcontentsline\contentsline
\gdef\contentsline#1#2#3#4{\oldcontentsline{#1}{#2}{#3}}
\global\let\oldnewlabel\newlabel
\gdef\newlabel#1#2{\newlabelxx{#1}#2}
\gdef\newlabelxx#1#2#3#4#5#6{\oldnewlabel{#1}{{#2}{#3}}}
\AtEndDocument{\ifx\hyper@anchor\@undefined
\let\contentsline\oldcontentsline
\let\newlabel\oldnewlabel
\fi}
\fi}
\global\let\hyper@last\relax
\gdef\HyperFirstAtBeginDocument#1{#1}
\providecommand\HyField@AuxAddToFields[1]{}
\providecommand\HyField@AuxAddToCoFields[2]{}
\catcode `.\active
\catcode`\.=12
\catcode `"\active
\catcode `<\active
\catcode `>\active
\gl@quoting
\babel@aux{galician}{}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{1}{1/1}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {1}{1}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{2}{2/2}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {2}{2}}}
\@writefile{toc}{\beamer@sectionintoc {1}{Introduci\IeC {\'o}n}{3}{0}{1}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@sectionpages {1}{2}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {1}{2}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\sectionentry {1}{Introduci\IeC {\'o}n}{3}{Introduci\IeC {\'o}n}{0}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {1}{1}{Motivaci\IeC {\'o}n}{3}{0}{1}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {3}{2}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{1}{1}{3}{Motivaci\IeC {\'o}n}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {1}{1}{1}{3/3}{Motivaci\IeC {\'o}n}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {3}{3}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {1}{2}{Obxectivos}{4}{0}{1}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {3}{3}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{1}{2}{4}{Obxectivos}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {1}{2}{1}{4/4}{Obxectivos}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {4}{4}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {1}{2}{2}{5/7}{Obxectivos}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {5}{7}}}
\@writefile{toc}{\beamer@sectionintoc {2}{Xesti\IeC {\'o}n do proxecto}{8}{0}{2}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@sectionpages {3}{7}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {4}{7}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\sectionentry {2}{Xesti\IeC {\'o}n do proxecto}{8}{Xesti\IeC {\'o}n do proxecto}{0}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {2}{1}{Estrutura de Descomposici\IeC {\'o}n do Traballo}{8}{0}{2}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {8}{7}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{2}{1}{8}{Estrutura de Descomposici\IeC {\'o}n do Traballo}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {2}{1}{1}{8/8}{Estrutura de Descomposici\IeC {\'o}n do Traballo}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {8}{8}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {2}{2}{Planificaci\IeC {\'o}n temporal do proxecto}{9}{0}{2}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {8}{8}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{2}{2}{9}{Planificaci\IeC {\'o}n temporal do proxecto}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {2}{2}{1}{9/9}{Planificaci\IeC {\'o}n temporal do proxecto}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {9}{9}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {2}{2}{2}{10/10}{Planificaci\IeC {\'o}n temporal do proxecto}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {10}{10}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {2}{3}{Xesti\IeC {\'o}n de riscos}{11}{0}{2}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {9}{10}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{2}{3}{11}{Xesti\IeC {\'o}n de riscos}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {2}{3}{1}{11/11}{Xesti\IeC {\'o}n de riscos}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {11}{11}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {2}{3}{2}{12/12}{Xesti\IeC {\'o}n de riscos}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {12}{12}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {2}{3}{3}{13/13}{Xesti\IeC {\'o}n de riscos}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {13}{13}}}
\@writefile{toc}{\beamer@sectionintoc {3}{An\IeC {\'a}lise}{14}{0}{3}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@sectionpages {8}{13}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {11}{13}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\sectionentry {3}{An\IeC {\'a}lise}{14}{An\IeC {\'a}lise}{0}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {3}{1}{Requisitos do sistema}{14}{0}{3}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {14}{13}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{3}{1}{14}{Requisitos do sistema}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {3}{1}{1}{14/14}{Requisitos do sistema}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {14}{14}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {3}{1}{2}{15/15}{Requisitos do sistema}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {15}{15}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {3}{1}{3}{16/16}{Requisitos do sistema}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {16}{16}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {3}{2}{Requisitos da linguaxe}{17}{0}{3}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {14}{16}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{3}{2}{17}{Requisitos da linguaxe}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {3}{2}{1}{17/18}{Requisitos da linguaxe}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {17}{18}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {3}{3}{Casos de uso}{19}{0}{3}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {17}{18}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{3}{3}{19}{Casos de uso}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {3}{3}{1}{19/19}{Casos de uso}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {19}{19}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {3}{3}{2}{20/20}{Casos de uso}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {20}{20}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {3}{3}{3}{21/21}{Casos de uso}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {21}{21}}}
\@writefile{toc}{\beamer@sectionintoc {4}{Dese\IeC {\~n}o}{22}{0}{4}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@sectionpages {14}{21}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {19}{21}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\sectionentry {4}{Dese\IeC {\~n}o}{22}{Dese\IeC {\~n}o}{0}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {4}{1}{Arquitectura do sistema}{22}{0}{4}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {22}{21}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{4}{1}{22}{Arquitectura do sistema}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {4}{1}{1}{22/22}{Arquitectura do sistema}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {22}{22}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {4}{2}{A API REST de ExpliClas}{23}{0}{4}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {22}{22}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{4}{2}{23}{A API REST de ExpliClas}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {4}{2}{1}{23/23}{A API REST de ExpliClas}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {23}{23}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {4}{2}{2}{24/24}{A API REST de ExpliClas}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {24}{24}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {4}{2}{3}{25/25}{A API REST de ExpliClas}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {25}{25}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {4}{3}{A xeraci\IeC {\'o}n de explicaci\IeC {\'o}ns}{26}{0}{4}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {23}{25}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{4}{3}{26}{A xeraci\IeC {\'o}n de explicaci\IeC {\'o}ns}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {4}{3}{1}{26/26}{A xeraci\IeC {\'o}n de explicaci\IeC {\'o}ns}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {26}{26}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {4}{3}{2}{27/27}{A xeraci\IeC {\'o}n de explicaci\IeC {\'o}ns}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {27}{27}}}
\@writefile{toc}{\beamer@sectionintoc {5}{Probas}{28}{0}{5}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@sectionpages {22}{27}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {26}{27}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\sectionentry {5}{Probas}{28}{Probas}{0}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {5}{1}{Plan de probas}{28}{0}{5}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {28}{27}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{5}{1}{28}{Plan de probas}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {5}{1}{1}{28/28}{Plan de probas}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {28}{28}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {5}{2}{Execuci\IeC {\'o}n das probas}{29}{0}{5}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {28}{28}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{5}{2}{29}{Execuci\IeC {\'o}n das probas}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {5}{2}{1}{29/29}{Execuci\IeC {\'o}n das probas}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {29}{29}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {5}{3}{Resoluci\IeC {\'o}n de incidencias}{30}{0}{5}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {29}{29}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{5}{3}{30}{Resoluci\IeC {\'o}n de incidencias}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {5}{3}{1}{30/30}{Resoluci\IeC {\'o}n de incidencias}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {30}{30}}}
\@writefile{toc}{\beamer@sectionintoc {6}{Demostraci\IeC {\'o}n}{31}{0}{6}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@sectionpages {28}{30}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {30}{30}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\sectionentry {6}{Demostraci\IeC {\'o}n}{31}{Demostraci\IeC {\'o}n}{0}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {6}{1}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{31}{0}{6}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {31}{30}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{6}{1}{31}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {6}{1}{1}{31/31}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {31}{31}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {6}{1}{2}{32/32}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {32}{32}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {6}{1}{3}{33/33}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {33}{33}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {6}{1}{4}{34/34}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {34}{34}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {6}{1}{5}{35/35}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {35}{35}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {6}{1}{6}{36/36}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {36}{36}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {6}{1}{7}{37/37}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {37}{37}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {6}{2}{Demostraci\IeC {\'o}n en vivo}{38}{0}{6}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {31}{37}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{6}{2}{38}{Demostraci\IeC {\'o}n en vivo}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {6}{2}{1}{38/38}{Demostraci\IeC {\'o}n en vivo}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {38}{38}}}
\@writefile{toc}{\beamer@sectionintoc {7}{Conclusi\IeC {\'o}ns e traballo futuro}{39}{0}{7}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@sectionpages {31}{38}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {38}{38}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\sectionentry {7}{Conclusi\IeC {\'o}ns e traballo futuro}{39}{Conclusi\IeC {\'o}ns e traballo futuro}{0}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {7}{1}{Conclusi\IeC {\'o}ns}{39}{0}{7}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {39}{38}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{7}{1}{39}{Conclusi\IeC {\'o}ns}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {7}{1}{1}{39/39}{Conclusi\IeC {\'o}ns}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {39}{39}}}
\@writefile{toc}{\beamer@subsectionintoc {7}{2}{Traballo futuro}{40}{0}{7}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {39}{39}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{7}{2}{40}{Traballo futuro}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {7}{2}{1}{40/40}{Traballo futuro}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {40}{40}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {7}{2}{2}{41/41}{Traballo futuro}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {41}{41}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@partpages {1}{41}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {40}{41}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@sectionpages {39}{41}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@documentpages {41}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\gdef \inserttotalframenumber {38}}}
This diff is collapsed.
\headcommand {\slideentry {0}{0}{1}{1/1}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {1}{1}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{2}{2/2}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {2}{2}}
\headcommand {\beamer@sectionpages {1}{2}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {1}{2}}
\headcommand {\sectionentry {1}{Introduci\IeC {\'o}n}{3}{Introduci\IeC {\'o}n}{0}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {3}{2}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{1}{1}{3}{Motivaci\IeC {\'o}n}}
\headcommand {\slideentry {1}{1}{1}{3/3}{Motivaci\IeC {\'o}n}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {3}{3}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {3}{3}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{1}{2}{4}{Obxectivos}}
\headcommand {\slideentry {1}{2}{1}{4/4}{Obxectivos}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {4}{4}}
\headcommand {\slideentry {1}{2}{2}{5/7}{Obxectivos}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {5}{7}}
\headcommand {\beamer@sectionpages {3}{7}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {4}{7}}
\headcommand {\sectionentry {2}{Xesti\IeC {\'o}n do proxecto}{8}{Xesti\IeC {\'o}n do proxecto}{0}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {8}{7}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{2}{1}{8}{Estrutura de Descomposici\IeC {\'o}n do Traballo}}
\headcommand {\slideentry {2}{1}{1}{8/8}{Estrutura de Descomposici\IeC {\'o}n do Traballo}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {8}{8}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {8}{8}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{2}{2}{9}{Planificaci\IeC {\'o}n temporal do proxecto}}
\headcommand {\slideentry {2}{2}{1}{9/9}{Planificaci\IeC {\'o}n temporal do proxecto}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {9}{9}}
\headcommand {\slideentry {2}{2}{2}{10/10}{Planificaci\IeC {\'o}n temporal do proxecto}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {10}{10}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {9}{10}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{2}{3}{11}{Xesti\IeC {\'o}n de riscos}}
\headcommand {\slideentry {2}{3}{1}{11/11}{Xesti\IeC {\'o}n de riscos}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {11}{11}}
\headcommand {\slideentry {2}{3}{2}{12/12}{Xesti\IeC {\'o}n de riscos}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {12}{12}}
\headcommand {\slideentry {2}{3}{3}{13/13}{Xesti\IeC {\'o}n de riscos}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {13}{13}}
\headcommand {\beamer@sectionpages {8}{13}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {11}{13}}
\headcommand {\sectionentry {3}{An\IeC {\'a}lise}{14}{An\IeC {\'a}lise}{0}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {14}{13}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{3}{1}{14}{Requisitos do sistema}}
\headcommand {\slideentry {3}{1}{1}{14/14}{Requisitos do sistema}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {14}{14}}
\headcommand {\slideentry {3}{1}{2}{15/15}{Requisitos do sistema}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {15}{15}}
\headcommand {\slideentry {3}{1}{3}{16/16}{Requisitos do sistema}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {16}{16}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {14}{16}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{3}{2}{17}{Requisitos da linguaxe}}
\headcommand {\slideentry {3}{2}{1}{17/18}{Requisitos da linguaxe}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {17}{18}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {17}{18}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{3}{3}{19}{Casos de uso}}
\headcommand {\slideentry {3}{3}{1}{19/19}{Casos de uso}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {19}{19}}
\headcommand {\slideentry {3}{3}{2}{20/20}{Casos de uso}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {20}{20}}
\headcommand {\slideentry {3}{3}{3}{21/21}{Casos de uso}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {21}{21}}
\headcommand {\beamer@sectionpages {14}{21}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {19}{21}}
\headcommand {\sectionentry {4}{Dese\IeC {\~n}o}{22}{Dese\IeC {\~n}o}{0}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {22}{21}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{4}{1}{22}{Arquitectura do sistema}}
\headcommand {\slideentry {4}{1}{1}{22/22}{Arquitectura do sistema}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {22}{22}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {22}{22}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{4}{2}{23}{A API REST de ExpliClas}}
\headcommand {\slideentry {4}{2}{1}{23/23}{A API REST de ExpliClas}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {23}{23}}
\headcommand {\slideentry {4}{2}{2}{24/24}{A API REST de ExpliClas}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {24}{24}}
\headcommand {\slideentry {4}{2}{3}{25/25}{A API REST de ExpliClas}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {25}{25}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {23}{25}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{4}{3}{26}{A xeraci\IeC {\'o}n de explicaci\IeC {\'o}ns}}
\headcommand {\slideentry {4}{3}{1}{26/26}{A xeraci\IeC {\'o}n de explicaci\IeC {\'o}ns}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {26}{26}}
\headcommand {\slideentry {4}{3}{2}{27/27}{A xeraci\IeC {\'o}n de explicaci\IeC {\'o}ns}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {27}{27}}
\headcommand {\beamer@sectionpages {22}{27}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {26}{27}}
\headcommand {\sectionentry {5}{Probas}{28}{Probas}{0}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {28}{27}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{5}{1}{28}{Plan de probas}}
\headcommand {\slideentry {5}{1}{1}{28/28}{Plan de probas}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {28}{28}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {28}{28}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{5}{2}{29}{Execuci\IeC {\'o}n das probas}}
\headcommand {\slideentry {5}{2}{1}{29/29}{Execuci\IeC {\'o}n das probas}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {29}{29}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {29}{29}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{5}{3}{30}{Resoluci\IeC {\'o}n de incidencias}}
\headcommand {\slideentry {5}{3}{1}{30/30}{Resoluci\IeC {\'o}n de incidencias}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {30}{30}}
\headcommand {\beamer@sectionpages {28}{30}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {30}{30}}
\headcommand {\sectionentry {6}{Demostraci\IeC {\'o}n}{31}{Demostraci\IeC {\'o}n}{0}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {31}{30}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{6}{1}{31}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}}
\headcommand {\slideentry {6}{1}{1}{31/31}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {31}{31}}
\headcommand {\slideentry {6}{1}{2}{32/32}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {32}{32}}
\headcommand {\slideentry {6}{1}{3}{33/33}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {33}{33}}
\headcommand {\slideentry {6}{1}{4}{34/34}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {34}{34}}
\headcommand {\slideentry {6}{1}{5}{35/35}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {35}{35}}
\headcommand {\slideentry {6}{1}{6}{36/36}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {36}{36}}
\headcommand {\slideentry {6}{1}{7}{37/37}{Exemplo de clasificaci\IeC {\'o}n}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {37}{37}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {31}{37}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{6}{2}{38}{Demostraci\IeC {\'o}n en vivo}}
\headcommand {\slideentry {6}{2}{1}{38/38}{Demostraci\IeC {\'o}n en vivo}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {38}{38}}
\headcommand {\beamer@sectionpages {31}{38}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {38}{38}}
\headcommand {\sectionentry {7}{Conclusi\IeC {\'o}ns e traballo futuro}{39}{Conclusi\IeC {\'o}ns e traballo futuro}{0}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {39}{38}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{7}{1}{39}{Conclusi\IeC {\'o}ns}}
\headcommand {\slideentry {7}{1}{1}{39/39}{Conclusi\IeC {\'o}ns}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {39}{39}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {39}{39}}
\headcommand {\beamer@subsectionentry {0}{7}{2}{40}{Traballo futuro}}
\headcommand {\slideentry {7}{2}{1}{40/40}{Traballo futuro}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {40}{40}}
\headcommand {\slideentry {7}{2}{2}{41/41}{Traballo futuro}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {41}{41}}
\headcommand {\beamer@partpages {1}{41}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {40}{41}}
\headcommand {\beamer@sectionpages {39}{41}}
\headcommand {\beamer@documentpages {41}}
\headcommand {\gdef \inserttotalframenumber {38}}
......@@ -10,166 +10,464 @@
% \usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
%\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{lipsum}
\usepackage[shortlabels]{enumitem}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\defbeamertemplate*{footline}{shadow theme}
{%
\leavevmode%
\hbox{\begin{beamercolorbox}[wd=.5\paperwidth,ht=2.5ex,dp=1.125ex,leftskip=.3cm plus1fil,rightskip=.3cm]{author in head/foot}%
\usebeamerfont{author in head/foot}\insertframenumber\,\hfill\insertshortauthor
\end{beamercolorbox}%
\begin{beamercolorbox}[wd=.5\paperwidth,ht=2.5ex,dp=1.125ex,leftskip=.3cm,rightskip=.3cm plus1fil]{title in head/foot}%
\usebeamerfont{title in head/foot}20 de xullo de 2018 - ETSE USC%
\end{beamercolorbox}}%
\vskip0pt%
}
\newcommand\Wider[2][3em]{
\makebox[\linewidth][c]{
\begin{minipage}{\dimexpr\textwidth+#1\relax}
\raggedright#2
\end{minipage}
}
}
\begin{document}
\title{Título do Traballo de Fin de Grao}
\title{ExpliClas: Servizo Web para a Explicación automática en Linguaxe Natural de modelos de clasificación en Minaría de Datos}
\subtitle{Grao en Enxeñaría Informática \\
Universidade de Santiago de Compostela}
\author{Autor: Nome do Autor}
\institute{Director: Nome do Director}
\date{\today}
\author{Autor: Bruno López Trigo}
\institute{Directores: Jose María Alonso Moral - Alberto Jose Bugarín Diz}
\date{20 de xullo de 2018}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\begin{frame}
\frametitle{Taboa de contidos}\tableofcontents
\end{frame}
\frametitle{Táboa de contidos}
\setcounter{tocdepth}{1}
\tableofcontents
\end{frame}
\section{Sección 1}
\subsection{Ejemplo de subsección}
\section{Introdución}
\subsection{Motivación}
\begin{frame}
\frametitle{Título}
Cada pantalla tiene su título.
\frametitle{Motivación}