Commit 553fa629 authored by Bruno López Trigo's avatar Bruno López Trigo

Mellorada a documentación e correxidos pequenos erros lingüísticos nas explicacións

parent b9cd291b
...@@ -831,7 +831,7 @@ public class ExplainerManagerImpl implements ExplainerManager { ...@@ -831,7 +831,7 @@ public class ExplainerManagerImpl implements ExplainerManager {
for (Map.Entry<String, ArrayList<String>> entry : branchLabelsHigh.entrySet()) { for (Map.Entry<String, ArrayList<String>> entry : branchLabelsHigh.entrySet()) {
if (entry.getValue().size() > 1 && firstSentence) { if (entry.getValue().size() > 1 && firstSentence) {
firstSentence = false; firstSentence = false;
phrase = this.generator.generateClauseObjectElement("For this specific values", "it", "be", phrase = this.generator.generateClauseObjectElement("For these specific values", "it", "be",
true, entry.getKey() + " to be", true, entry.getKey() + " to be",
this.generator.generateNoumsCoordinate(entry.getValue())); this.generator.generateNoumsCoordinate(entry.getValue()));
} else if (entry.getValue().size() > 1 && !firstSentence) { } else if (entry.getValue().size() > 1 && !firstSentence) {
...@@ -839,7 +839,7 @@ public class ExplainerManagerImpl implements ExplainerManager { ...@@ -839,7 +839,7 @@ public class ExplainerManagerImpl implements ExplainerManager {
entry.getKey() + " to be", this.generator.generateNoumsCoordinate(entry.getValue())); entry.getKey() + " to be", this.generator.generateNoumsCoordinate(entry.getValue()));
} else if (firstSentence) { } else if (firstSentence) {
firstSentence = false; firstSentence = false;
phrase = this.generator.generateClauseObject("For this specific values", "it", "be", false, phrase = this.generator.generateClauseObject("For these specific values", "it", "be", false,
entry.getKey() + " to be", entry.getValue().get(0)); entry.getKey() + " to be", entry.getValue().get(0));
} else { } else {
phrase = this.generator.generateClauseObject("Also", "it", "be", false, phrase = this.generator.generateClauseObject("Also", "it", "be", false,
...@@ -949,12 +949,12 @@ public class ExplainerManagerImpl implements ExplainerManager { ...@@ -949,12 +949,12 @@ public class ExplainerManagerImpl implements ExplainerManager {
literal = literal.replaceAll(", $", ")"); literal = literal.replaceAll(", $", ")");
phrase = this.generator.generateClauseObjectElement(null, extractor.getConsequent(i), "be", phrase = this.generator.generateClauseObjectElement(null, extractor.getConsequent(i), "be",
false, "posible due to the proximity of", false, "possible due to the proximity of",
this.generator.generateNoumsCoordinate(attributes), "with the split values " + literal); this.generator.generateNoumsCoordinate(attributes), "with the split values " + literal);
} else { } else {
for (Map.Entry<String, Double> entry : splitValues.entrySet()) { for (Map.Entry<String, Double> entry : splitValues.entrySet()) {
phrase = this.generator.generateClause(extractor.getConsequent(i), "be", false, phrase = this.generator.generateClause(extractor.getConsequent(i), "be", false,
"posible due to the proximity of " + entry.getKey().toLowerCase() "possible due to the proximity of " + entry.getKey().toLowerCase()
+ " with the split value (" + entry.getValue() + ")"); + " with the split value (" + entry.getValue() + ")");
} }
......
This diff is collapsed.
\begin{thebibliography}{1} \begin{thebibliography}{10}
\urlstyle{rm} \urlstyle{rm}
\expandafter\ifx\csname url\endcsname\relax \expandafter\ifx\csname url\endcsname\relax
\def\url#1{\texttt{#1}}\fi \def\url#1{\texttt{#1}}\fi
...@@ -17,6 +17,29 @@ ...@@ -17,6 +17,29 @@
\newblock \bibinfo{howpublished}{\url{https://github.com/simplenlg/simplenlg}}. \newblock \bibinfo{howpublished}{\url{https://github.com/simplenlg/simplenlg}}.
\newblock \bibinfo{note}{Visitado: 2018-12-05}. \newblock \bibinfo{note}{Visitado: 2018-12-05}.
\bibitem{simplenlges}
\bibinfo{title}{{SimpleNLG Español} github}.
\newblock
\bibinfo{howpublished}{\url{https://github.com/citiususc/SimpleNLG-ES}}.
\newblock \bibinfo{note}{Visitado: 2018-12-05}.
\bibitem{simplenlggl}
\bibinfo{title}{{SimpleNLG Gallego} github}.
\newblock
\bibinfo{howpublished}{\url{https://github.com/citiususc/SimpleNLG-GL}}.
\newblock \bibinfo{note}{Visitado: 2018-12-05}.
\bibitem{gitlab}
\bibinfo{title}{{GitLab CiTIUS. ExpliClas}}.
\newblock
\bibinfo{howpublished}{\url{https://gitlab.citius.usc.es/bruno.lopez.trigo/ExpliClas-TFG}}.
\newblock \bibinfo{note}{Visitado: 2018-12-13}.
\bibitem{demostrador}
\bibinfo{title}{{Demostrador ExpliClas}}.
\newblock \bibinfo{howpublished}{\url{https://demos.citius.usc.es/ExpliClas/}}.
\newblock \bibinfo{note}{Visitado: 2018-12-13}.
\bibitem{jersey} \bibitem{jersey}
\bibinfo{title}{{Jersey. RESTful Web Services in Java}}. \bibinfo{title}{{Jersey. RESTful Web Services in Java}}.
\newblock \bibinfo{howpublished}{\url{https://jersey.github.io}}. \newblock \bibinfo{howpublished}{\url{https://jersey.github.io}}.
...@@ -32,10 +55,9 @@ ...@@ -32,10 +55,9 @@
\newblock \bibinfo{howpublished}{\url{https://d3js.org/}}. \newblock \bibinfo{howpublished}{\url{https://d3js.org/}}.
\newblock \bibinfo{note}{Visitado: 2018-12-10}. \newblock \bibinfo{note}{Visitado: 2018-12-10}.
\bibitem{gitlab} \bibitem{pixabay}
\bibinfo{title}{{GitLab CiTIUS. ExpliClas}}. \bibinfo{title}{{Pixabay}}.
\newblock \newblock \bibinfo{howpublished}{\url{https://pixabay.com/}}.
\bibinfo{howpublished}{\url{https://gitlab.citius.usc.es/bruno.lopez.trigo/ExpliClas-TFG}}. \newblock \bibinfo{note}{Visitado: 2018-12-17}.
\newblock \bibinfo{note}{Visitado: 2018-12-13}.
\end{thebibliography} \end{thebibliography}
This diff is collapsed.
\BOOKMARK [1][-]{section.1}{Arquitectura y dise\361o del servicio}{}% 1 \BOOKMARK [1][-]{section.1}{Introducci\363n}{}% 1
\BOOKMARK [2][-]{subsection.1.1}{Visi\363n general de servicio}{section.1}% 2 \BOOKMARK [1][-]{section.2}{Arquitectura y dise\361o del servicio}{}% 2
\BOOKMARK [2][-]{subsection.1.2}{API REST de ExpliClas}{section.1}% 3 \BOOKMARK [2][-]{subsection.2.1}{Visi\363n general de servicio}{section.2}% 3
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.1.2.1}{Paquete brunolopez.expliclas.services}{subsection.1.2}% 4 \BOOKMARK [2][-]{subsection.2.2}{API REST de ExpliClas}{section.2}% 4
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.1.2.2}{Paquete brunolopez.expliclas.utils}{subsection.1.2}% 5 \BOOKMARK [2][-]{subsection.2.3}{Demostrador web de ExpliClas}{section.2}% 5
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.1.2.3}{Paquete brunolopez.expliclas.exceptions}{subsection.1.2}% 6 \BOOKMARK [1][-]{section.3}{Funcionamiento del servicio mediante un caso de uso}{}% 6
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.1.2.4}{Paquete brunolopez.expliclas.filters}{subsection.1.2}% 7 \BOOKMARK [2][-]{subsection.3.1}{Solicitando un token de sesi\363n}{section.3}% 7
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.1.2.5}{Paquete brunolopez.expliclas.models}{subsection.1.2}% 8 \BOOKMARK [2][-]{subsection.3.2}{Subiendo el dataset de entrenamiento}{section.3}% 8
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.1.2.6}{Paquete brunolopez.expliclas.models.trees}{subsection.1.2}% 9 \BOOKMARK [2][-]{subsection.3.3}{Generando el clasificador mediante un algoritmo}{section.3}% 9
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.1.2.7}{Paquete brunolopez.expliclas.models.fuzzy}{subsection.1.2}% 10 \BOOKMARK [2][-]{subsection.3.4}{Generando el modelo de clasificaci\363n propio de ExpliClas}{section.3}% 10
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.1.2.8}{Paquete brunolopez.expliclas.datasets}{subsection.1.2}% 11 \BOOKMARK [2][-]{subsection.3.5}{Clasificando una instancia}{section.3}% 11
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.1.2.9}{Paquete brunolopez.expliclas.builder}{subsection.1.2}% 12 \BOOKMARK [2][-]{subsection.3.6}{Obteniendo la explicaci\363n local}{section.3}% 12
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.1.2.10}{Paquete brunolopez.expliclas.classifiers}{subsection.1.2}% 13 \BOOKMARK [1][-]{section.4}{La estructura de los datasets}{}% 13
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.1.2.11}{Paquete brunolopez.expliclas.explainer}{subsection.1.2}% 14 \BOOKMARK [1][-]{section.5}{La configuraci\363n del experto}{}% 14
\BOOKMARK [2][-]{subsection.1.3}{Demostrador web de ExpliClas}{section.1}% 15 \BOOKMARK [1][-]{section.6}{La construcci\363n de \341rboles de decisi\363n}{}% 15
\BOOKMARK [1][-]{section.2}{Funcionamiento del servicio mediante un caso de uso}{}% 16 \BOOKMARK [1][-]{section.7}{La interpretaci\363n de \341rboles de decisi\363n}{}% 16
\BOOKMARK [2][-]{subsection.2.1}{Solicitando un token de sesi\363n}{section.2}% 17 \BOOKMARK [1][-]{section.8}{La construcci\363n de reglas borrosas}{}% 17
\BOOKMARK [2][-]{subsection.2.2}{Subiendo el dataset de entrenamiento}{section.2}% 18 \BOOKMARK [1][-]{section.9}{La interpretaci\363n de reglas borrosas}{}% 18
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.2.2.1}{Sobre el formato del dataset}{subsection.2.2}% 19 \BOOKMARK [1][-]{section.10}{\277C\363mo a\361adir un nuevo algoritmo?}{}% 19
\BOOKMARK [2][-]{subsection.2.3}{Generando el clasificador mediante un algoritmo}{section.2}% 20 \BOOKMARK [2][-]{subsection.10.1}{Caso sencillo}{section.10}% 20
\BOOKMARK [2][-]{subsection.2.4}{Generando el modelo de clasificaci\363n propio de ExpliClas}{section.2}% 21 \BOOKMARK [2][-]{subsection.10.2}{Caso medio}{section.10}% 21
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.2.4.1}{Para los clasificadores basados en \341rboles}{subsection.2.4}% 22 \BOOKMARK [2][-]{subsection.10.3}{Caso complejo}{section.10}% 22
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.2.4.2}{Para los clasificadores basados en l\363gica borrosa}{subsection.2.4}% 23 \BOOKMARK [1][-]{section.11}{\277C\363mo integrar Google Analytics?}{}% 23
\BOOKMARK [2][-]{subsection.2.5}{Clasificando una instancia}{section.2}% 24 \BOOKMARK [1][-]{section.12}{Requisitos del lenguaje}{}% 24
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.2.5.1}{Para los clasificadores basados en \341rboles}{subsection.2.5}% 25 \BOOKMARK [2][-]{subsection.12.1}{Explicaci\363n global}{section.12}% 25
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.2.5.2}{Para los clasificadores basados en l\363gica borrosa}{subsection.2.5}% 26 \BOOKMARK [2][-]{subsection.12.2}{Explicaci\363n local}{section.12}% 26
\BOOKMARK [2][-]{subsection.2.6}{Obteniendo la explicaci\363n local}{section.2}% 27 \BOOKMARK [2][-]{subsection.12.3}{Explicaci\363n de las matrices de confusi\363n}{section.12}% 27
\BOOKMARK [1][-]{section.3}{La estructura de los datasets}{}% 28 \BOOKMARK [1][-]{section.13}{Trabajo futuro}{}% 28
\BOOKMARK [1][-]{section.4}{La configuraci\363n del experto}{}% 29 \BOOKMARK [2][-]{subsection.13.1}{Tareas inmediatas}{section.13}% 29
\BOOKMARK [1][-]{section.5}{La construcci\363n de \341rboles de decisi\363n}{}% 30 \BOOKMARK [2][-]{subsection.13.2}{Tareas a largo plazo}{section.13}% 30
\BOOKMARK [1][-]{section.6}{La interpretaci\363n de \341rboles de decisi\363n}{}% 31 \BOOKMARK [2][-]{subsection.13.3}{Tareas deseables}{section.13}% 31
\BOOKMARK [1][-]{section.7}{La construcci\363n de reglas borrosas}{}% 32 \BOOKMARK [1][-]{section.14}{Bugs detectados}{}% 32
\BOOKMARK [1][-]{section.8}{La interpretaci\363n de reglas borrosas}{}% 33 \BOOKMARK [1][-]{section.14}{References}{}% 33
\BOOKMARK [1][-]{section.9}{\277C\363mo a\361adir un nuevo algoritmo?}{}% 34
\BOOKMARK [2][-]{subsection.9.1}{Caso sencillo}{section.9}% 35
\BOOKMARK [2][-]{subsection.9.2}{Caso medio}{section.9}% 36
\BOOKMARK [2][-]{subsection.9.3}{Caso complejo}{section.9}% 37
\BOOKMARK [1][-]{section.10}{\277C\363mo integrar Google Analytics?}{}% 38
\BOOKMARK [1][-]{section.11}{Requisitos del lenguaje}{}% 39
\BOOKMARK [2][-]{subsection.11.1}{Explicaci\363n global}{section.11}% 40
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.11.1.1}{Enumerando los consecuentes}{subsection.11.1}% 41
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.11.1.2}{Determinando la confusi\363n global del clasificador}{subsection.11.1}% 42
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.11.1.3}{Determinando la confusi\363n entre consecuentes de forma gen\351rica}{subsection.11.1}% 43
\BOOKMARK [2][-]{subsection.11.2}{Explicaci\363n local}{section.11}% 44
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.11.2.1}{Explicando el camino}{subsection.11.2}% 45
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.11.2.2}{Explicando la probabilidad de las alternativas seg\372n la precisi\363n de las ramas}{subsection.11.2}% 46
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.11.2.3}{Explicando la probabilidad de las alternativas seg\372n la confusi\363n global}{subsection.11.2}% 47
\BOOKMARK [3][-]{subsubsection.11.2.4}{Explicando por qu\351 aparecen las alternativas}{subsection.11.2}% 48
\BOOKMARK [2][-]{subsection.11.3}{Explicaci\363n de las matrices de confusi\363n}{section.11}% 49
\BOOKMARK [1][-]{section.12}{Trabajo futuro}{}% 50
\BOOKMARK [2][-]{subsection.12.1}{Tareas inmediatas}{section.12}% 51
\BOOKMARK [2][-]{subsection.12.2}{Tareas a largo plazo}{section.12}% 52
\BOOKMARK [2][-]{subsection.12.3}{Tareas deseables}{section.12}% 53
\BOOKMARK [1][-]{section.13}{Bugs detectados}{}% 54
\BOOKMARK [1][-]{section.13}{References}{}% 55
This diff is collapsed.
\babel@toc {english}{}
\contentsline {section}{\numberline {1}Introducci\IeC {\'o}n}{1}{section.1}
\contentsline {section}{\numberline {2}Arquitectura y dise\IeC {\~n}o del servicio}{1}{section.2}
\contentsline {subsection}{\numberline {2.1}Visi\IeC {\'o}n general de servicio}{1}{subsection.2.1}
\contentsline {subsection}{\numberline {2.2}API REST de ExpliClas}{2}{subsection.2.2}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {2.2.1}Paquete brunolopez.expliclas.services}{2}{subsubsection.2.2.1}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {2.2.2}Paquete brunolopez.expliclas.utils}{2}{subsubsection.2.2.2}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {2.2.3}Paquete brunolopez.expliclas.exceptions}{3}{subsubsection.2.2.3}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {2.2.4}Paquete brunolopez.expliclas.filters}{3}{subsubsection.2.2.4}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {2.2.5}Paquete brunolopez.expliclas.models}{4}{subsubsection.2.2.5}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {2.2.6}Paquete brunolopez.expliclas.models.trees}{5}{subsubsection.2.2.6}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {2.2.7}Paquete brunolopez.expliclas.models.fuzzy}{7}{subsubsection.2.2.7}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {2.2.8}Paquete brunolopez.expliclas.datasets}{7}{subsubsection.2.2.8}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {2.2.9}Paquete brunolopez.expliclas.builder}{7}{subsubsection.2.2.9}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {2.2.10}Paquete brunolopez.expliclas.classifiers}{8}{subsubsection.2.2.10}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {2.2.11}Paquete brunolopez.expliclas.explainer}{8}{subsubsection.2.2.11}
\contentsline {subsection}{\numberline {2.3}Demostrador web de ExpliClas}{9}{subsection.2.3}
\contentsline {section}{\numberline {3}Funcionamiento del servicio mediante un caso de uso}{10}{section.3}
\contentsline {subsection}{\numberline {3.1}Solicitando un token de sesi\IeC {\'o}n}{11}{subsection.3.1}
\contentsline {subsection}{\numberline {3.2}Subiendo el dataset de entrenamiento}{11}{subsection.3.2}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {3.2.1}Sobre el formato del dataset}{12}{subsubsection.3.2.1}
\contentsline {subsection}{\numberline {3.3}Generando el clasificador mediante un algoritmo}{12}{subsection.3.3}
\contentsline {subsection}{\numberline {3.4}Generando el modelo de clasificaci\IeC {\'o}n propio de ExpliClas}{14}{subsection.3.4}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {3.4.1}Para los clasificadores basados en \IeC {\'a}rboles}{14}{subsubsection.3.4.1}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {3.4.2}Para los clasificadores basados en l\IeC {\'o}gica borrosa}{14}{subsubsection.3.4.2}
\contentsline {subsection}{\numberline {3.5}Clasificando una instancia}{14}{subsection.3.5}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {3.5.1}Para los clasificadores basados en \IeC {\'a}rboles}{14}{subsubsection.3.5.1}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {3.5.2}Para los clasificadores basados en l\IeC {\'o}gica borrosa}{14}{subsubsection.3.5.2}
\contentsline {subsection}{\numberline {3.6}Obteniendo la explicaci\IeC {\'o}n local}{15}{subsection.3.6}
\contentsline {section}{\numberline {4}La estructura de los datasets}{15}{section.4}
\contentsline {section}{\numberline {5}La configuraci\IeC {\'o}n del experto}{16}{section.5}
\contentsline {section}{\numberline {6}La construcci\IeC {\'o}n de \IeC {\'a}rboles de decisi\IeC {\'o}n}{18}{section.6}
\contentsline {section}{\numberline {7}La interpretaci\IeC {\'o}n de \IeC {\'a}rboles de decisi\IeC {\'o}n}{19}{section.7}
\contentsline {section}{\numberline {8}La construcci\IeC {\'o}n de reglas borrosas}{20}{section.8}
\contentsline {section}{\numberline {9}La interpretaci\IeC {\'o}n de reglas borrosas}{22}{section.9}
\contentsline {section}{\numberline {10}\IeC {\textquestiondown }C\IeC {\'o}mo a\IeC {\~n}adir un nuevo algoritmo?}{23}{section.10}
\contentsline {subsection}{\numberline {10.1}Caso sencillo}{23}{subsection.10.1}
\contentsline {subsection}{\numberline {10.2}Caso medio}{23}{subsection.10.2}
\contentsline {subsection}{\numberline {10.3}Caso complejo}{23}{subsection.10.3}
\contentsline {section}{\numberline {11}\IeC {\textquestiondown }C\IeC {\'o}mo integrar Google Analytics?}{23}{section.11}
\contentsline {section}{\numberline {12}Requisitos del lenguaje}{25}{section.12}
\contentsline {subsection}{\numberline {12.1}Explicaci\IeC {\'o}n global}{26}{subsection.12.1}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {12.1.1}Enumerando los consecuentes}{26}{subsubsection.12.1.1}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {12.1.2}Determinando la confusi\IeC {\'o}n global del clasificador}{26}{subsubsection.12.1.2}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {12.1.3}Determinando la confusi\IeC {\'o}n entre consecuentes de forma gen\IeC {\'e}rica}{27}{subsubsection.12.1.3}
\contentsline {subsection}{\numberline {12.2}Explicaci\IeC {\'o}n local}{29}{subsection.12.2}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {12.2.1}Explicando el camino}{29}{subsubsection.12.2.1}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {12.2.2}Explicando la probabilidad de las alternativas seg\IeC {\'u}n la precisi\IeC {\'o}n de las ramas}{29}{subsubsection.12.2.2}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {12.2.3}Explicando la probabilidad de las alternativas seg\IeC {\'u}n la confusi\IeC {\'o}n global}{30}{subsubsection.12.2.3}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {12.2.4}Explicando por qu\IeC {\'e} aparecen las alternativas}{31}{subsubsection.12.2.4}
\contentsline {subsection}{\numberline {12.3}Explicaci\IeC {\'o}n de las matrices de confusi\IeC {\'o}n}{32}{subsection.12.3}
\contentsline {section}{\numberline {13}Trabajo futuro}{33}{section.13}
\contentsline {subsection}{\numberline {13.1}Tareas inmediatas}{33}{subsection.13.1}
\contentsline {subsection}{\numberline {13.2}Tareas a largo plazo}{33}{subsection.13.2}
\contentsline {subsection}{\numberline {13.3}Tareas deseables}{33}{subsection.13.3}
\contentsline {section}{\numberline {14}Bugs detectados}{33}{section.14}
\contentsline {section}{\hspace *{-\tocsep }References}{34}{section.14}
\contentsfinish
...@@ -10,6 +10,29 @@ ...@@ -10,6 +10,29 @@
howpublished = {\url{https://github.com/simplenlg/simplenlg}} howpublished = {\url{https://github.com/simplenlg/simplenlg}}
} }
@MISC{simplenlges,
note = {Visitado: 2018-12-05},
title = {{SimpleNLG Español} github},
howpublished = {\url{https://github.com/citiususc/SimpleNLG-ES}}
}
@MISC{simplenlggl,
note = {Visitado: 2018-12-05},
title = {{SimpleNLG Gallego} github},
howpublished = {\url{https://github.com/citiususc/SimpleNLG-GL}}
}
@MISC{gitlab,
note = {Visitado: 2018-12-13},
title = {{GitLab CiTIUS. ExpliClas}},
howpublished = {\url{https://gitlab.citius.usc.es/bruno.lopez.trigo/ExpliClas-TFG}}
}
@MISC{demostrador,
note = {Visitado: 2018-12-13},
title = {{Demostrador ExpliClas}},
howpublished = {\url{https://demos.citius.usc.es/ExpliClas/}}
}
@MISC{jersey, @MISC{jersey,
note = {Visitado: 2018-12-05}, note = {Visitado: 2018-12-05},
title = {{Jersey. RESTful Web Services in Java}}, title = {{Jersey. RESTful Web Services in Java}},
...@@ -28,8 +51,8 @@ ...@@ -28,8 +51,8 @@
howpublished = {\url{https://d3js.org/}} howpublished = {\url{https://d3js.org/}}
} }
@MISC{gitlab, @MISC{pixabay,
note = {Visitado: 2018-12-13}, note = {Visitado: 2018-12-17},
title = {{GitLab CiTIUS. ExpliClas}}, title = {{Pixabay}},
howpublished = {\url{https://gitlab.citius.usc.es/bruno.lopez.trigo/ExpliClas-TFG}} howpublished = {\url{https://pixabay.com/}}
} }
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment