Commit e97f35e9 authored by Bruno López Trigo's avatar Bruno López Trigo

Reorganizada estrutura de directorios

parent 573c9645
\relax
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {A}Manuais t\IeC {\'e}cnicos}{15}}
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {A}Manuais t\IeC {\'e}cnicos}{19}}
\@writefile{lof}{\addvspace {10\p@ }}
\@writefile{lot}{\addvspace {10\p@ }}
\@setckpt{capitulos/apendicea}{
\setcounter{page}{16}
\setcounter{page}{20}
\setcounter{equation}{0}
\setcounter{enumi}{3}
\setcounter{enumii}{0}
......
\relax
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {B}Manuais de usuario}{17}}
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {B}Manuais de usuario}{21}}
\@writefile{lof}{\addvspace {10\p@ }}
\@writefile{lot}{\addvspace {10\p@ }}
\@setckpt{capitulos/apendiceb}{
\setcounter{page}{18}
\setcounter{page}{22}
\setcounter{equation}{0}
\setcounter{enumi}{3}
\setcounter{enumii}{0}
......
......@@ -3,9 +3,9 @@
\bibcite{cdma}{2}
\bibcite{gonzalez}{3}
\bibcite{patricia}{4}
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{Bibliograf\IeC {\'\i }a}{21}}
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{Bibliograf\IeC {\'\i }a}{25}}
\@setckpt{capitulos/bibliografia}{
\setcounter{page}{22}
\setcounter{page}{26}
\setcounter{equation}{0}
\setcounter{enumi}{3}
\setcounter{enumii}{0}
......
\relax
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {2}Planificaci\IeC {\'o}n e presupostos}{3}}
\@writefile{lof}{\addvspace {10\p@ }}
\@writefile{lot}{\addvspace {10\p@ }}
\@setckpt{capitulos/cap2}{
\setcounter{page}{4}
\setcounter{equation}{0}
\setcounter{enumi}{0}
\setcounter{enumii}{0}
\setcounter{enumiii}{0}
\setcounter{enumiv}{0}
\setcounter{footnote}{0}
\setcounter{mpfootnote}{0}
\setcounter{part}{0}
\setcounter{chapter}{2}
\setcounter{section}{0}
\setcounter{subsection}{0}
\setcounter{subsubsection}{0}
\setcounter{paragraph}{0}
\setcounter{subparagraph}{0}
\setcounter{figure}{0}
\setcounter{table}{0}
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{1}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
\chapter{Planificación e presupostos}
Planificación e presupostos: debe incluír a estimación do costo (presuposto) e dos
recursos necesarios para efectuar a implantación do Traballo, xunto coa planificación
temporal do mesmo e a división en fases e tarefas. Recoméndase diferenciar os costos relativos a persoal dos relativos a outros gastos como instalacións e equipos.
\relax
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {3}Especificaci\IeC {\'o}n de requisitos}{5}}
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {3}Especificaci\IeC {\'o}n de requisitos}{9}}
\@writefile{lof}{\addvspace {10\p@ }}
\@writefile{lot}{\addvspace {10\p@ }}
\@setckpt{capitulos/cap3}{
\setcounter{page}{6}
\setcounter{page}{10}
\setcounter{equation}{0}
\setcounter{enumi}{0}
\setcounter{enumi}{6}
\setcounter{enumii}{0}
\setcounter{enumiii}{0}
\setcounter{enumiv}{0}
......
\relax
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {4}Dese\IeC {\~n}o}{7}}
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {4}Dese\IeC {\~n}o}{11}}
\@writefile{lof}{\addvspace {10\p@ }}
\@writefile{lot}{\addvspace {10\p@ }}
\@setckpt{capitulos/cap4}{
\setcounter{page}{8}
\setcounter{page}{12}
\setcounter{equation}{0}
\setcounter{enumi}{0}
\setcounter{enumi}{6}
\setcounter{enumii}{0}
\setcounter{enumiii}{0}
\setcounter{enumiv}{0}
......
\relax
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {6}Conclusi\IeC {\'o}ns e posibles ampliaci\IeC {\'o}ns}{13}}
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {6}Conclusi\IeC {\'o}ns e posibles ampliaci\IeC {\'o}ns}{17}}
\@writefile{lof}{\addvspace {10\p@ }}
\@writefile{lot}{\addvspace {10\p@ }}
\@setckpt{capitulos/conclusions}{
\setcounter{page}{14}
\setcounter{page}{18}
\setcounter{equation}{0}
\setcounter{enumi}{3}
\setcounter{enumii}{0}
......
\relax
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {5}Exemplos}{9}}
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {5}Exemplos}{13}}
\@writefile{lof}{\addvspace {10\p@ }}
\@writefile{lot}{\addvspace {10\p@ }}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {5.1}Un exemplo de secci\IeC {\'o}n}{9}}
\newlabel{mi_ecuacion}{{5.1}{9}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {5.1.1}Un exemplo de subsecci\IeC {\'o}n}{9}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {5.1.2}Otro exemplo de subsecci\IeC {\'o}n}{9}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Un exemplo de subsubsecci\IeC {\'o}n}{9}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Un exemplo de subsubsecci\IeC {\'o}n}{9}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Un exemplo de subsubsecci\IeC {\'o}n}{9}}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {5.1}Un exemplo de secci\IeC {\'o}n}{13}}
\newlabel{mi_ecuacion}{{5.1}{13}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {5.1.1}Un exemplo de subsecci\IeC {\'o}n}{13}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {5.1.2}Otro exemplo de subsecci\IeC {\'o}n}{13}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Un exemplo de subsubsecci\IeC {\'o}n}{13}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Un exemplo de subsubsecci\IeC {\'o}n}{13}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Un exemplo de subsubsecci\IeC {\'o}n}{13}}
\citation{cuda}
\citation{cdma}
\citation{gonzalez}
\citation{patricia}
\citation{cuda}
\citation{gonzalez}
\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {5.1}{\ignorespaces Esta \IeC {\'e} a figura de tal e cal.}}{10}}
\newlabel{enlace1}{{5.1}{10}}
\@writefile{lot}{\contentsline {table}{\numberline {5.1}{\ignorespaces Esta \IeC {\'e} a t\IeC {\'a}boa de tal e cal.}}{10}}
\newlabel{enlace2}{{5.1}{10}}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {5.2}Exemplos de figuras e cadros}{10}}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {5.3}Exemplos de referencias \IeC {\'a} bibliograf\IeC {\'\i }a}{10}}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {5.4}Exemplos de enumeraci\IeC {\'o}ns}{10}}
\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {5.1}{\ignorespaces Esta \IeC {\'e} a figura de tal e cal.}}{14}}
\newlabel{enlace1}{{5.1}{14}}
\@writefile{lot}{\contentsline {table}{\numberline {5.1}{\ignorespaces Esta \IeC {\'e} a t\IeC {\'a}boa de tal e cal.}}{14}}
\newlabel{enlace2}{{5.1}{14}}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {5.2}Exemplos de figuras e cadros}{14}}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {5.3}Exemplos de referencias \IeC {\'a} bibliograf\IeC {\'\i }a}{14}}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {5.4}Exemplos de enumeraci\IeC {\'o}ns}{14}}
\@setckpt{capitulos/exemplos}{
\setcounter{page}{12}
\setcounter{page}{16}
\setcounter{equation}{1}
\setcounter{enumi}{3}
\setcounter{enumii}{0}
......
......@@ -4,8 +4,10 @@
\@writefile{lot}{\addvspace {10\p@ }}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {1.1}Motivaci\IeC {\'o}n}{1}}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {1.2}Obxectivos do proxecto}{2}}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {1.3}Tecnolox\IeC {\'\i }as empregadas}{2}}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {1.4}Estrutura da memoria}{3}}
\@setckpt{capitulos/introducion}{
\setcounter{page}{3}
\setcounter{page}{4}
\setcounter{equation}{0}
\setcounter{enumi}{0}
\setcounter{enumii}{0}
......@@ -15,7 +17,7 @@
\setcounter{mpfootnote}{0}
\setcounter{part}{0}
\setcounter{chapter}{1}
\setcounter{section}{2}
\setcounter{section}{4}
\setcounter{subsection}{0}
\setcounter{subsubsection}{0}
\setcounter{paragraph}{0}
......
......@@ -14,7 +14,37 @@ O obxectivo principal do proxecto é o deseño, implementación e validación du
En concreto, os obxectivos do proxecto son os seguintes:
\begin{itemize}
\item [OBX-1] Permitir ao usuario a creación dos seus propios datasets de clasificación. A creación de datasets estará restrinxida aos algoritmos compatibles co sistema e o usuario debe proporcionar un dataset nun formato .arff correcto.
\item [OBX-2] Manter un conxunto de datasets e logs a disposición do usuario. Deben estar dispoñibles no sistema tanto os datasets e logs do usuario, como aqueles que se inclúan por defecto.
\item OBX-1. \textbf{Permitir ao usuario a creación dos seus propios datasets de clasificación}. A creación de datasets estará restrinxida aos algoritmos compatibles co sistema e o usuario debe proporcionar un dataset nun formato .arff correcto.
\item OBX-2. \textbf{Manter un conxunto de datasets e logs a disposición do usuario}. Deben estar dispoñibles no sistema tanto os datasets e logs do usuario, como aqueles que se inclúan por defecto.
\item OBX-3. \textbf{Obter unha explicación global en linguaxe natural dun dataset para un determinado algoritmo de clasificación}. Esta explicación pretende ilustrar ao usuario como se comporta un algoritmo para un determinado dataset aportando información como: o número de posibles solucións, nome das posibles solucións, precisión xenérica do clasificador para dito dataset, etc.
\item OBX-4. \textbf{Obter unha explicación en linguaxe natural das clasificacións de instancias para un dataset determinado, usando un algoritmo concreto}. Esta información explicará ao usuario como o clasificador tomou as súas decisións aportando información como: a solución determinada, posibles alternativas á solución, as decisións tomadas ata acadar a solución, etc.
\item OBX-5. \textbf{Contruír unha interface web que sirva como demostrador do sistema}, permitindo obter as explicacións mediante o uso da API onde se implementará a funcionalidade principal do sistema.
\end{itemize}
\section{Tecnoloxías empregadas}
Nesta sección introdúcense o conxunto de tecnoloxías empregadas para desarrollar o proxecto. Estas mesmas tecnoloxías serán descritas con maior precisión no capítulo 4.
\begin{itemize}
\item O IDE empregado será \textbf{NetBeans}, tendo en conta que a API será programada en Java e este entorno de desenvolvemento ofrece soporte para dita linguaxe e os frameworks empregados.
\item O backend constará dunha API REST que estará programada en \textbf{Java}, e usando o framework \textbf{Jersey} pensado para este tipo de aplicacións. Para xestionar todas as dependencias e compilar o proxecto, usarase \textbf{Maven}.
\item Para a xeración de explicacións en linguaxe natural, en concreto para a realización lingüística, empregarase \textbf{SimpleNLG} que permite construír as frases necesarias para compoñer a explicación.
\item Para a xeración dos logs asociados aos datasets, cos cales poder realizar as clasificacións pertinentes, farase uso da \textbf{API de Weka} para Java.
\item Para a interface web que servirá de demostrador da API construída empregarase \textbf{ReactJS}, que é unha libraría de Javascript para aplicacións dunha soa páxina, \say{single-page application}.
\end{itemize}
\section{Estrutura da memoria}
A memoria dividirase nos seguintes capítulos, que pretenden aclarar os diferentes aspectos do proxecto:
\begin{itemize}
\item Capítulo 1, realízase unha breve introdución do proxecto, determínanse os obxectivos principais do mesmo e introdúcense as tecnoloxías empregadas.
\item Capítulo 2, especifícanse todas as tareas relacionadas coa xestión do proxecto: procesos de xestión de empregados, alcance do proxecto, planificación temporal, ciclos de vida empregados, xestión da configuración, custos e riscos.
\item Capítulo 3, amósanse as tarefas relativas á análise. Especificación de requisitos e casos de uso do proxecto.
\item Capítulo 4, descríbense en maior detalle as tecnoloxías e ferramentas empregadas no desenvolvemento do proxecto.
\item Capítulo 5, detállase o deseño e a arquitectura do sistema.
\item Capítulo 6, amósase o deseño das probas do proxecto e o resultado da execución das mesmas.
\item Capítulo 7, recóllense as conclusións derivadas da finalización do proxecto. Identifícanse posibles melloras e adicións futuras ao proxecto.
\end{itemize}
\ No newline at end of file
\relax
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {C}Licenza}{19}}
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {C}Licenza}{23}}
\@writefile{lof}{\addvspace {10\p@ }}
\@writefile{lot}{\addvspace {10\p@ }}
\@setckpt{capitulos/licenza}{
\setcounter{page}{20}
\setcounter{page}{24}
\setcounter{equation}{0}
\setcounter{enumi}{3}
\setcounter{enumii}{0}
......
\relax
\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {2}Xesti\IeC {\'o}n do proxecto}{5}}
\@writefile{lof}{\addvspace {10\p@ }}
\@writefile{lot}{\addvspace {10\p@ }}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {2.1}Alcance do proxecto}{5}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Descrici\IeC {\'o}n do alcance do produto}{5}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Entregables do proxecto}{6}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Criterios de aceptaci\IeC {\'o}n do produto}{6}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Exclusi\IeC {\'o}ns do proxecto}{7}}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {2.2}Planificaci\IeC {\'o}n do proxecto}{7}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Estrutura de descomposici\IeC {\'o}n do traballo (EDT)}{7}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Definici\IeC {\'o}n das actividades}{7}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Planitificaci\IeC {\'o}n inicial}{7}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Planificaci\IeC {\'o}n real}{7}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Ciclo de vida por incrementos}{7}}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {2.3}Xesti\IeC {\'o}n da configuraci\IeC {\'o}n}{7}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Sistema de xesti\IeC {\'o}n de configuraci\IeC {\'o}n}{7}}
\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {2.1}{\ignorespaces Estrutura de directorios do proxecto en GitLab}}{8}}
\newlabel{directorios}{{2.1}{8}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Estrutura do directorio do proxecto}{8}}
\@setckpt{capitulos/xestion}{
\setcounter{page}{9}
\setcounter{equation}{0}
\setcounter{enumi}{6}
\setcounter{enumii}{0}
\setcounter{enumiii}{0}
\setcounter{enumiv}{0}
\setcounter{footnote}{0}
\setcounter{mpfootnote}{0}
\setcounter{part}{0}
\setcounter{chapter}{2}
\setcounter{section}{3}
\setcounter{subsection}{0}
\setcounter{subsubsection}{0}
\setcounter{paragraph}{0}
\setcounter{subparagraph}{0}
\setcounter{figure}{1}
\setcounter{table}{0}
\setcounter{float@type}{8}
\setcounter{lstnumber}{1}
\setcounter{dirtytalk@qdepth}{0}
\setcounter{lstlisting}{0}
}
This diff is collapsed.
\chapter{Xestión do proxecto}
\section{Alcance do proxecto}
Nesta sección defínese cales son os procesos principais para asegurar que o proxecto cumple coas expectativas previstas e se completa de forma exitosa, cumplindo cos obxectivos marcados.
\subsubsection{Descrición do alcance do produto}
O proxecto ExpliClas, consistirá nunha aplicación web que permitirá, dentro dun proceso secuencial, os seguintes pasos:
\begin{enumerate}
\item O usuario poderá seleccionar un dataset predeterminado do sistema ou subir o seu propio dataset para comezar a traballar.
\item Se o usuario decide subir un dataset, solicitarase: o arquivo .arff que contén os datos de dito dataset, o algoritmo para o que se vai xerar o log de clasificación e as opcións de configuración para o algoritmo.
\item O sistema empregará a API de Weka para xerar o log, usando o algoritmo seleccionado polo usuario, e creará internamente a estrutura apropiada para almacenar o novo dataset.
\item Cando o usuario selecciona un dataset e un algoritmo determinado, sexa predeterminado ou creado por el mesmo, o sistema construirá unha explicación global en linguaxe natural (usando SimpleNLG) para amosar ao usuario. Esta explicación indicará como se comporta o algoritmo seleccionado para dito dataset. Ademais, o usuario poderá visualizar o log xerado polo algoritmo de clasificación e o conxunto de atributos e clases que compoñen o dataset seleccionado.
\item No seguinte paso, o usuario poderá xogar con diferentes valores para os atributos do dataset, cambiando manualmente cada atributo ou seleccionando algún valor por defecto incluido no dataset co que está a traballar. Para cada conxunto de valores diferentes, o usuario poderá solicitar unha explicación da clasificación en linguaxe natural.
\item Para xerar a explicación da clasificación, o sistema constrúe a árbore de clasificación lendo o log xerado e determina a solución empregando a árbore. Volvendo a facer uso de SimpleNLG, créase a explicación da clasificación en linguaxe natural e amósase ao usuario.
\end{enumerate}
\subsubsection{Entregables do proxecto}
Os elementos a entregar tras a finalización do proxecto son:
\begin{itemize}
\item E1. Aplicación web e API REST de acordo aos criterios de aceptación.
\item E2. Código fonte do proxecto.
\item E3. A presente memoria, xunto aos manuais técnicos e de usuario.
\end{itemize}
\subsubsection{Criterios de aceptación do produto}
Considerarase aceptado o produto se, como mínimo, cumpre cos requisitos seguintes:
\begin{itemize}
\item O sistema permite xerar os datasets de clasificación do usuario, obtendo como salida un log tal e como se faría empregando a ferramenta externa Weka.
\item O sistema é capaz de dar unha explicación global para calquera dataset e algoritmo concreto, sempre e cando o algoritmo se atope dispoñible no sistema.
\item O sistema clasifica correctamente todas as instancias de calquera dataset de clasificación de acordo ao algoritmo seleccionado.
\item O sistema é capaz de proporcionar unha explicación para a clasificación de instancias de calquera dataset de clasificación de acordo ao algoritmo seleccionado.
\item As explicacións son o suficientemente naturais e comprensibles para calquera usuario.
\item Disponse dunha interface gráfica que permite a demostración básica do sistema: creación de datasets propios de clasificación, obtención da explicación global, clasificación de instancias e obtención da explicación da clasificación de ditas instancias.
\end{itemize}
\subsubsection{Exclusións do proxecto}
Quedan excluidas do proxecto as seguintes características:
\begin{itemize}
\item A compatibilidade do sistema con máis algoritmos de clasificación que os incluidos por defecto no mesmo. Só se soportan os algoritmos: J48, RandomTree e REPTree.
\item A compatibilidade con datasets en formato .arff que conteñan datos categóricos, é dicir, que non sexan numéricos.
\item A xestión de usuarios, é dicir, todo o relativo á identificación e autenticación de usuarios do sistema.
\item A realización dunha interface adaptada a varios idiomas, limitándose a mesma ao inglés.
\end{itemize}
\section{Planificación do proxecto}
\subsubsection{Estrutura de descomposición do traballo (EDT)}
\subsubsection{Definición das actividades}
\subsubsection{Planitificación inicial}
\subsubsection{Planificación real}
\subsubsection{Ciclo de vida por incrementos}
\section{Xestión da configuración}
A xestión de configuración constitúe un elemento esencial na xestión dun proxecto porque permite o seguimento de cambios sobre os elementos que compoñen o proxecto, para así garantizar a integridade dos mesmos. Antes de levar a cabo a xestión de configuración débese analizar o proxecto para determinar que elementos están suxeitos á xestión de configuración. Ademais, os novos elementos engadidos ao proxecto han de tratarse como un novo elemento de configuración.
\subsubsection{Sistema de xestión de configuración}
Realizarase unha xestión de ficheiros de documentación e de código mediante o GitLab do Citius, seguinte unha estrutura de directorios que permitan unha boa organización tal e como se aclarará no apartado ...
Para a compartición de documentación e bibliografía adicional cos tutores do proxecto empregouse o sistema de almacenamento na nube, OneDrive, proporcionado para todo o persoal da USC.
\subsubsection{Estrutura do directorio do proxecto}
Crearanse diferentes directorios para xestionar os arquivos do proxecto, de forma que cada directorio referencia un determinado ámbito do proxecto. Esta estrutura pretende mellorar a organización dos arquivos e axilizar a localización dun determinado ficheiro. Na seguinte figura, figura número \ref{directorios} amósase a estrutura concreta de directorios.
\begin{figure}
\centerline{\includegraphics[width=15cm]{figuras/figura01.eps}}
\caption{Estrutura de directorios do proxecto en GitLab}
\label{directorios}
\end{figure}
......@@ -11,7 +11,7 @@
\@input{capitulos/agradecementos.aux}
\@input{capitulos/resumo.aux}
\@input{capitulos/introducion.aux}
\@input{capitulos/cap2.aux}
\@input{capitulos/xestion.aux}
\@input{capitulos/cap3.aux}
\@input{capitulos/cap4.aux}
\@input{capitulos/exemplos.aux}
......
\babel@toc {galician}{}
\addvspace {10\p@ }
\addvspace {10\p@ }
\contentsline {figure}{\numberline {2.1}{\ignorespaces Estrutura de directorios do proxecto en GitLab}}{8}
\addvspace {10\p@ }
\addvspace {10\p@ }
\addvspace {10\p@ }
\contentsline {figure}{\numberline {5.1}{\ignorespaces Esta \IeC {\'e} a figura de tal e cal.}}{10}
\contentsline {figure}{\numberline {5.1}{\ignorespaces Esta \IeC {\'e} a figura de tal e cal.}}{14}
\addvspace {10\p@ }
\addvspace {10\p@ }
\addvspace {10\p@ }
......
This is pdfTeX, Version 3.14159265-2.6-1.40.18 (TeX Live 2017/Arch Linux) (preloaded format=pdflatex 2018.5.15) 1 JUN 2018 23:54
This is pdfTeX, Version 3.14159265-2.6-1.40.18 (TeX Live 2017/Arch Linux) (preloaded format=pdflatex 2018.5.15) 2 JUN 2018 15:53
entering extended mode
restricted \write18 enabled.
%&-line parsing enabled.
......@@ -485,7 +485,7 @@ Package: ifthen 2014/09/29 v1.1c Standard LaTeX ifthen package (DPC)
) (./traballo.aux
(./capitulos/titulo.aux) (./capitulos/certificacion.aux)
(./capitulos/agradecementos.aux) (./capitulos/resumo.aux)
(./capitulos/introducion.aux) (./capitulos/cap2.aux) (./capitulos/cap3.aux)
(./capitulos/introducion.aux) (./capitulos/xestion.aux) (./capitulos/cap3.aux)
(./capitulos/cap4.aux) (./capitulos/exemplos.aux) (./capitulos/conclusions.aux)
(./capitulos/apendicea.aux) (./capitulos/apendiceb.aux)
(./capitulos/licenza.aux) (./capitulos/bibliografia.aux))
......@@ -675,29 +675,50 @@ Underfull \vbox (badness 10000) has occurred while \output is active []
[1
])
[2]
\openout2 = `capitulos/cap2.aux'.
]
[2]) [3] [4
(./capitulos/cap2.tex
Cap\'{\i }tulo 2.
) [3
]
\openout2 = `capitulos/xestion.aux'.
(./capitulos/xestion.tex
Cap\'{\i }tulo 2.
[5
] [4
] [6]
LaTeX Warning: Reference `directorios' on page 7 undefined on input line 71.
]
[7]
Package epstopdf Info: Source file: <figuras/figura01.eps>
(epstopdf) date: 2010-11-26 18:35:19
(epstopdf) size: 209408 bytes
(epstopdf) Output file: <figuras/figura01-eps-converted-to.pdf>
(epstopdf) date: 2018-06-01 22:04:08
(epstopdf) size: 26680 bytes
(epstopdf) Command: <repstopdf --outfile=figuras/figura01-eps-conve
rted-to.pdf figuras/figura01.eps>
(epstopdf) \includegraphics on input line 74.
Package epstopdf Info: Output file is already uptodate.
<figuras/figura01-eps-converted-to.pdf, id=78, 1060.96375pt x 513.92pt>
File: figuras/figura01-eps-converted-to.pdf Graphic file (type pdf)
<use figuras/figura01-eps-converted-to.pdf>
Package pdftex.def Info: figuras/figura01-eps-converted-to.pdf used on input l
ine 74.
(pdftex.def) Requested size: 426.79134pt x 206.73277pt.
) [8 <./figuras/figura01-eps-converted-to.pdf>]
\openout2 = `capitulos/cap3.aux'.
(./capitulos/cap3.tex
Cap\'{\i }tulo 3.
) [5
) [9
] [6
] [10
]
......@@ -705,10 +726,10 @@ Cap\'{\i }tulo 3.
(./capitulos/cap4.tex
Cap\'{\i }tulo 4.
) [7
) [11
] [8
] [12
]
......@@ -716,7 +737,7 @@ Cap\'{\i }tulo 4.
(./capitulos/exemplos.tex
Cap\'{\i }tulo 5.
[9
[13
]
......@@ -730,14 +751,12 @@ Package epstopdf Info: Source file: <figuras/figura01.eps>
rted-to.pdf figuras/figura01.eps>
(epstopdf) \includegraphics on input line 30.
Package epstopdf Info: Output file is already uptodate.
<figuras/figura01-eps-converted-to.pdf, id=93, 1060.96375pt x 513.92pt>
File: figuras/figura01-eps-converted-to.pdf Graphic file (type pdf)
<use figuras/figura01-eps-converted-to.pdf>
Package pdftex.def Info: figuras/figura01-eps-converted-to.pdf used on input l
ine 30.
(pdftex.def) Requested size: 426.79134pt x 206.73277pt.
[10 <./figuras/figura01-eps-converted-to.pdf>]
(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/listings/lstlang1.sty
[14] (/usr/share/texmf-dist/tex/latex/listings/lstlang1.sty
File: lstlang1.sty 2015/06/04 1.6 listings language file
)
(/usr/share/texmf-dist/tex/latex/listings/lstmisc.sty
......@@ -767,7 +786,7 @@ Overfull \hbox (53.36043pt too wide) in paragraph at lines 97--98
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[]
) [11] [12
) [15] [16
]
......@@ -775,10 +794,10 @@ Overfull \hbox (53.36043pt too wide) in paragraph at lines 97--98
(./capitulos/conclusions.tex
Cap\'{\i }tulo 6.
) [13
) [17
] [14
] [18
]
......@@ -786,10 +805,10 @@ Cap\'{\i }tulo 6.
(./capitulos/apendicea.tex
Ap\'endice A.
) [15
) [19
] [16
] [20
]
......@@ -797,10 +816,10 @@ Ap\'endice A.
(./capitulos/apendiceb.tex
Ap\'endice B.
) [17
) [21
] [18
] [22
]
......@@ -808,10 +827,10 @@ Ap\'endice B.
(./capitulos/licenza.tex
Ap\'endice C.
) [19
) [23
] [20
] [24
]
......@@ -829,12 +848,12 @@ Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 10--11
da wi-ki-pe-dia
[]
) [21
) [25
] (./traballo.aux (./capitulos/titulo.aux) (./capitulos/certificacion.aux) (./c
apitulos/agradecementos.aux) (./capitulos/resumo.aux)
(./capitulos/introducion.aux) (./capitulos/cap2.aux) (./capitulos/cap3.aux)
(./capitulos/introducion.aux) (./capitulos/xestion.aux) (./capitulos/cap3.aux)
(./capitulos/cap4.aux) (./capitulos/exemplos.aux) (./capitulos/conclusions.aux)
(./capitulos/apendicea.aux) (./capitulos/apendiceb.aux)
(./capitulos/licenza.aux) (./capitulos/bibliografia.aux))
......@@ -842,12 +861,18 @@ apitulos/agradecementos.aux) (./capitulos/resumo.aux)
LaTeX Font Warning: Size substitutions with differences
(Font) up to 1.13947pt have occurred.
LaTeX Warning: There were undefined references.
<