Commit 8da945db authored by Jorge Suárez de Lis's avatar Jorge Suárez de Lis 💭
Browse files

Added preview screenshots to README

parent 6d619ca5
......@@ -7,13 +7,20 @@ de 2015.
Se atopas algún problema ou desexas mellorar algo, podes facer
un fork do repositorio e enviar pull requests.
## Vista previa
![Screenshot 1](https://gitlab.citius.usc.es/citius/beamer-presentation/raw/master/preview1.png)
![Screenshot 2](https://gitlab.citius.usc.es/citius/beamer-presentation/raw/master/preview2.png)
![Screenshot 3](https://gitlab.citius.usc.es/citius/beamer-presentation/raw/master/preview3.png)
## Modo de emprego
O documento principal é `beamer_CiTIUS.tex`.
A plantilla contén actualmente as propias instruccións para usala.
Inclúese o arquivo `README.pdf`, resultado de compilar a plantilla
no seu estado actual. Alí podes atopar máis información.
Inclúese o arquivo `README.pdf` con exemplos dunha versión antiga.
A compilación da plantilla está verficada nos sistemas TeXLive das Ubuntu
xestionados pola Unidade de Xestión de Infraestruturas (TeXLive 2008 e
......@@ -28,4 +35,10 @@ na liña de comandos (`cmd`):
initexmf --mkmaps
initexmf --update-fndb```
### Activar modo 4:3
Por defecto, a plantilla utiliza a relación de aspecto 16:9. Se queres
activar a relación tradicional 4:3, debes seguir as instruccións que
están nun comentario ao principio do arquivo `beamer_CiTIUS.tex`.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment