Commit a3ef1576 authored by Jorge Suárez de Lis's avatar Jorge Suárez de Lis 💭
Browse files

Initial commit

parents
v2.1:
- ERROS
+ liña 345 @ beamerthemeCiTIUS.sty: correxida a opción "right" na beamercolorbox
v2.0:
- Primeira versión laranxa/gris da plantilla beamer do CiTIUS
# Plantilla para a realización de presentacións
Baseada na plantilla realizada por Diego Rodríguez Martínez na
súa versión 2.1, a última dispoñible na wiki do CITIUS en abril
de 2015.
Se atopas algún problema ou desexas mellorar algo, podes facer
un fork do repositorio e enviar pull requests.
## Modo de emprego
O documento principal é `beamer_CiTIUS.tex`.
A plantilla contén actualmente as propias instruccións para usala.
Inclúese o arquivo `README.pdf`, resultado de compilar a plantilla
no seu estado actual. Alí podes atopar máis información.
A compilación da plantilla está verficada nos sistemas TeXLive das Ubuntu
xestionados pola Unidade de Xestión de Infraestruturas (TeXLive 2008 e
2012).
Para a correcta compilación da presentación con MikTeX (Windows) é
preciso actualizar a instalación. No caso de que aparezan problemas
relacionados coas fontes, recoméndase executar as seguintes accións
na liña de comandos (`cmd`):
```cd C:\Archivos de programa\MikTeX\miktex\bin
initexmf --mkmaps
initexmf --update-fndb```
File added
%%% CiTIUS beamer (Template) v2.1[Orange]
%
% Copyright 2013 by Diego R. Martinez
%
% This file may be distributed and/or modified
%
% 1. under the LaTeX Project Public License and/or
% 2. under the GNU Public License.
\documentclass[11pt]{beamer}
\usepackage[english,spanish]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
% \usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
% Definicións do paquete
\input{citius_beamer_defs}
\title{__Título da presentación}
\subtitle{__Subtítulo da presentación}
\author{__Autor(es) da presentación}
\institute{\CITIUS\\ Universidade de Santiago de Compostela}
\date%
[__Título do evento (aparece nos frames)]%
{__Título do evento}
\def\cabeceiraTOC{__Cabeceira da tabla de contidos}
\begin{document}
\titleslides
\tocslides
\section{__Título da sección}
\begin{frame}{__Título do frame}
\end{frame}
\begin{finishslides}{__Mensaxe final}
__Texto adxunto á mensaxe final
\end{finishslides}
\end{document}
%%% CiTIUS beamer (Theme) v2.1[Orange]
%
% This beamer theme is based in the Frankfurt theme by Till Tantau.
%
% Copyright 2013 by Diego R. Martinez
% Copyright 2007 by Till Tantau
%
% This file may be distributed and/or modified
%
% 1. under the LaTeX Project Public License and/or
% 2. under the GNU Public License.
%
% See the file doc/licenses/LICENSE for more details.
\mode<presentation>
% \def\beamer@vida@titlepagelogocitius{}
% \DeclareOptionBeamer{titlepagelogocitius}{\def\beamer@vida@titlepagelogocitius{#1}}
% \def\beamer@vida@titlepagelogousc{}
% \DeclareOptionBeamer{titlepagelogousc}{\def\beamer@vida@titlepagelogousc{#1}}
% \def\beamer@vida@titlepagelogovida{}
% \DeclareOptionBeamer{titlepagelogousc}{\def\beamer@vida@titlepagelogovida{#1}}
\def\beamer@vida@guestlogoone{}
\DeclareOptionBeamer{guestlogoone}{\def\beamer@vida@guestlogoone{#1}}
\def\beamer@vida@guestlogotwo{}
\DeclareOptionBeamer{guestlogotwo}{\def\beamer@vida@guestlogotwo{#1}}
\def\beamer@vida@guestlogothree{}
\DeclareOptionBeamer{guestlogothree}{\def\beamer@vida@guestlogothree{#1}}
\def\beamer@vida@guestoffset{0cm}
\DeclareOptionBeamer{guestoffset}{\def\beamer@vida@guestoffset{#1}}
\def\beamer@morte@thewatermark{}
\DeclareOptionBeamer{watermark}{\def\beamer@morte@thewatermark{#1}}
\def\beamer@morte@watermarkheight{100px}
\DeclareOptionBeamer{watermarkheight}{\def\beamer@morte@watermarkheight{#1}}
\def\beamer@morte@subsection{}
\DeclareOptionBeamer{showsubsection}{\def\beamer@morte@subsection{#1}}
\def\beamer@morte@marxes{2em}
\DeclareOptionBeamer{marxes}{\def\beamer@morte@marxes{#1}}
\ProcessOptionsBeamer
% Enable/disable the watermark.
\def\watermarkon{\def\beamer@morte@watermark{\beamer@morte@thewatermark}}
\def\watermarkoff{\def\beamer@morte@watermark{}}
% Initially disable the watermark.
\watermarkoff
% Enable/disable the subsection bar.
\def\showsubsectionson{\def\beamer@morte@showsubsection{\rule{0pt}{0pt}}}
\def\showsubsectionsoff{\def\beamer@morte@showsubsection{}}
% Initially disable the subsection bar.
\showsubsectionsoff
% Enable/disable the numberpage.
\def\shownumberpageon{\def\beamer@morte@numberpage{\rule{0pt}{0pt}}}
\def\shownumberpageoff{\def\beamer@morte@numberpage{}}
% Initially enable the numberpage.
\def\beamer@morte@numberpage{\rule{0pt}{0pt}}
\mode<presentation>
%%% Fonts
\setbeamerfont{title}{size=\Huge}
\setbeamerfont{subtitle}{size=\large, series=\bfseries}
\setbeamerfont{frametitle}{size=\Large}
\setbeamerfont{framesubtitle}{size=\footnotesize}
\setbeamerfont{title author}{size=\large}
\setbeamerfont{title institute}{size=\footnotesize}
\setbeamerfont{title date}{size=\small}
\setbeamerfont{foot line}{size=\normalsize, series=\bfseries, family=\sffamily}
\setbeamerfont{foot line small}{size=\tiny}
\setbeamerfont{web page}{size=\scriptsize, family=\sffamily}
%%% Images CiTIUS
\pgfdeclareimage[height=.07\paperheight]{logo_usc}{CiTIUS_figs/logo_USC}
\pgfdeclareimage[height=.07\paperheight]{logo_campus_vida}{CiTIUS_figs/logo_CampusVida}
\pgfdeclareimage[height=.07\paperheight]{logo_citius}{CiTIUS_figs/logo_CiTIUS_horizontal}
\pgfdeclareimage[height=.038\paperheight]{logo_citius_mini}{CiTIUS_figs/logo_CiTIUS_mini}
\pgfdeclareimage[height=.65\paperheight]{arbore_citius_at_titlepage}{CiTIUS_figs/arbore_vida_title}%
%%% Colors
\xdefinecolor{azul citius}{rgb}{0.03529412, 0.29411765, 0.49803922}
\xdefinecolor{gris citius}{gray}{0.35}
\xdefinecolor{gris citius claro}{gray}{0.80}
\xdefinecolor{gris citius oscuro}{gray}{0.20}
\xdefinecolor{gris citius titlepage oscuro}{gray}{0.25}
\xdefinecolor{gris citius titlepage claro}{gray}{0.55}
\xdefinecolor{verde citius}{rgb}{0,0.6,.1}
\xdefinecolor{laranxa citius}{rgb}{ 1.0000000, 0.4, 0.2}
\xdefinecolor{rojo citius}{rgb}{0.85,0,0}
%%% Structural color
\usecolortheme[rgb={1.0000000, 0.4, 0.2}]{structure}
%%% Color palettes
% - Impar: laranxas
% - Par: grises
\setbeamercolor*{palette primary}% % laranxa/gris
{use=structure,fg=structure.fg, bg=white}
\setbeamercolor*{palette secondary}% % blanco/gris
{use=structure,fg=white,bg=gris citius}
\setbeamercolor*{palette tertiary}% % laranxa/negro
{fg=structure, bg=black}
\setbeamercolor*{palette quaternary}%% gris oscuro/gris claro
{use=structure,fg=gris citius oscuro, bg=gris citius claro}
\setbeamercolor*{palette quinary}% % blanco/laranxa
{fg=white,bg=laranxa citius}
\setbeamercolor*{palette sextary}% % gris claro/gris oscuro
{use=structure,fg=gris citius claro,bg=gris citius oscuro}
%%% Colors theme
\setbeamercolor{example text}{fg=verde citius}
\setbeamercolor{alerted text}{fg=rojo citius}
\setbeamercolor{block title}{parent=palette secondary}
\setbeamercolor{block title alerted}{use=alerted text,fg=white,bg=alerted text.fg!85!black}
\setbeamercolor{block title example}{use=example text,fg=white,bg=example text.fg!85!black}
\setbeamercolor{block body}{parent=normal text,use=block title,bg=block title.bg!10!bg}
\setbeamercolor{block body alerted}{parent=normal text,use=block title alerted,bg=block title alerted.bg!10!bg}
\setbeamercolor{block body example}{parent=normal text,use=block title example,bg=block title example.bg!10!bg}
%%% Colors
\setbeamercolor*{linea citius}{parent=palette quinary}
\setbeamercolor*{titulo citius}{parent=palette secondary,bg=}
\setbeamercolor*{subtitle}{parent=palette sextary}
\setbeamercolor*{author citius}{parent=palette quaternary}
\setbeamercolor{frametitle}{parent=palette secondary}
\setbeamercolor{framesubtitle}{parent=palette sextary, bg=}
\setbeamercolor{subsection in head/foot}{parent=palette secondary}
\setbeamercolor{pages in head/foot}{parent=palette quaternary}
\setbeamercolor{section in head/foot}{parent=palette tertiary}
\setbeamercolor*{linebottom}{parent=palette sextary}
\setbeamertemplate{blocks}[rounded=false,shadow=false]
%%% Listas
\defbeamertemplate{itemize item}{tri}%
{\hbox{{\bfseries\large\usebeamercolor[fg]{palette sixtary}\rule[.25ex]{.75ex}{.75ex}}}}
\defbeamertemplate{itemize subitem}{tri}%
{\small\hbox{{\bfseries\large\usebeamercolor[fg]{palette sixtary}$\triangleright$}}}
\defbeamertemplate{itemize subsubitem}{tri}%
{\footnotesize\hbox{{\bfseries\large\usebeamercolor[fg]{palette sixtary}\footnotesize-}}}
\setbeamertemplate{items}[tri]
\defbeamertemplate{section in toc}{mysquare}
{\leavevmode\leftskip=1.75ex%
\llap{%
\usebeamerfont*{section number projected}%
\usebeamercolor[bg]{section in toc}%
\vrule width7.25ex height1.5ex depth1.4ex%
\hskip-19.25ex%
\hbox to19.25ex{%
\usebeamercolor[bg]{section number projected}\rule[-.75ex]{19.25ex}{3ex}\hskip-19.25ex%
\hfil\usebeamercolor[fg]{section number projected}\inserttocsectionnumber\ }}%
\kern1.25ex\inserttocsection\par}
\setbeamertemplate{section in toc}[mysquare]
\setbeamerfont{section number projected}{size=\normalsize}%
\setbeamercolor{section in toc}{parent=palette quaternary, bg=}
\setbeamercolor{section number projected}{parent=palette secondary, fg=orange}
%%% Lengths
\newlength{\beamer@morte@linebottom}
\setlength{\beamer@morte@linebottom}{.0065\paperheight}
\beamer@compresstrue
\setbeamersize{text margin left=\beamer@morte@marxes,text margin right=\beamer@morte@marxes}
% Sin simbolos de navegación
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
%%% Gradientes
\AtBeginDocument{
{
\usebeamerfont*{headline}
\colorlet{global.bg}{bg}
\usebeamercolor{section in head/foot}
\usebeamercolor{frametitle}
\ifx\beamer@morte@showsubsection\@empty%
\pgfdeclareverticalshading{beamer@barshade}{\the\paperwidth}{%
color(0pt)=(global.bg);%
color(0pt)=(section in head/foot.bg);%
color(10pt)=(section in head/foot.bg)%
}%
\else%
\pgfdeclareverticalshading{beamer@barshade}{\the\paperwidth}{%
color(0pt)=(global.bg);%
color(0pt)=(section in head/foot.bg);%
color(18pt)=(section in head/foot.bg)%
}%
\fi%
\pgfdeclareverticalshading{beamer@aboveframetitlesubsectionoff}{\the\paperwidth}{%
color(0pt)=(normal text.bg);%
color(3.5pt)=(normal text.bg);%
color(5pt)=(section in head/foot.bg)%
}
\pgfdeclareverticalshading{beamer@aboveframetitle}{\the\paperwidth}{%
color(0pt)=(frametitle.bg);%
color(3.5pt)=(frametitle.bg);%
color(5pt)=(section in head/foot.bg)%
}
\pgfdeclareverticalshading{beamer@belowframetitle}{\the\paperwidth}{%
color(0ex)=(global.bg);%
color(1ex)=(frametitle.bg)%
}
\pgfdeclareverticalshading{beamer@smoothshade}{\the\paperwidth}{%
color(0pt)=(white);%
color(8pt)=(structure.fg!20!white);%
color(12pt)=(structure.fg!30!white);%
color(20pt)=(structure.fg!30!white)%
}%
\pgfdeclareverticalshading{beamer@titlebackground}{\the\paperwidth}{%
color(0cm)=(gris citius titlepage claro);
color(.92\paperheight)=(gris citius titlepage oscuro)%
}%
}
}
%%% TITLE PAGE
\defbeamertemplate*{title page}{vida}[1][]
{
\vbox{}
%
% Title ZONE
%
{\parskip0pt%
\hbox{\hskip-\Gm@lmargin\hbox{\vbox{%
\@tempdima=\textwidth\textwidth=\paperwidth\hsize=\textwidth\def\\{,}\vbox{}\vskip-0.05\paperheight%
\pgfuseshading{beamer@titlebackground}%
% Background: CITIUS tree
\hspace*{-.4\paperwidth}%
{\pgfuseimage{arbore_citius_at_titlepage}}%
% Background: Decorative lines
\vskip-\baselineskip%
\begin{beamercolorbox}[ignorebg,wd=\paperwidth,vmode]{}
\vspace*{-1pt}%
\hbox{%
\begin{beamercolorbox}[wd=\paperwidth,ht=2pt,dp=0pt]{linea citius}%
\end{beamercolorbox}%
}%
\end{beamercolorbox}%
%
}}%
\hskip-\Gm@rmargin%
}}\hfil%
\vskip-.05\paperheight
\vskip-.92\paperheight%
\begin{beamercolorbox}[wd=\paperwidth,ht=.52\paperheight,center,#1]{titulo citius}
\usebeamerfont{title}%
\begin{flushleft}\hspace*{.03\paperwidth}
\begin{minipage}{.975\textwidth}%
\raggedright\inserttitle\par%
\ifx\insertsubtitle\@empty%
\else%
\vskip1ex%
{\usebeamerfont{subtitle}\usebeamercolor[fg]{subtitle}\insertsubtitle\par}%
\fi%
\end{minipage}\end{flushleft}%
% \vspace{.075\paperheight}%
\end{beamercolorbox}%
%
% Author ZONE
%
\begin{beamercolorbox}[wd=\paperwidth,ht=.42\paperheight,left,rounded=true]{none}
\hspace*{1pt}%
\begin{beamercolorbox}[wd=.685\paperwidth,left,rounded=true]{none}
\raggedleft%
\begin{minipage}[b]{.64\paperwidth}\raggedright%
{\color{laranxa citius!85!black}%
{\usebeamerfont{title author}\insertauthor}}\par\vspace{1ex}%
{\color{gris citius oscuro}\usebeamerfont{title institute}\insertinstitute}\par\vspace{2ex}%
{\color{gris citius oscuro}\usebeamerfont{title date}\insertdate}
\end{minipage}
\end{beamercolorbox}%
\vspace*{.06\paperheight}\hspace*{.210\paperwidth}%
\raisebox{-.02\paperheight}{\hspace*{-1ex}\usebeamerfont{web page}\color{laranxa citius}citius.usc.es}%
\vspace*{-.02\paperheight}%
\end{beamercolorbox}\vspace*{.02\paperheight}
\par%
%
% Logo ZONE
%
\begin{beamercolorbox}[wd=\paperwidth,ht=3pt,dp=0pt]{empty}%
\def\separeimages{\hspace*{.0325\paperwidth}}%
\hspace*{.01\paperwidth}
\pgfuseimage{logo_usc}%
\separeimages%
\pgfuseimage{logo_campus_vida}%
\hspace*{\beamer@vida@guestoffset}%
\ifx\beamer@vida@guestlogoone\@empty%
\else%
\separeimages\includegraphics[height=0.075\paperheight]{\beamer@vida@guestlogoone}%
\fi%
\ifx\beamer@vida@guestlogotwo\@empty%
\else%
\separeimages\includegraphics[height=0.075\paperheight]{\beamer@vida@guestlogotwo}%
\fi%
\ifx\beamer@vida@guestlogothree\@empty%
\else%
\separeimages\includegraphics[height=0.075\paperheight]{\beamer@vida@guestlogothree}%
\fi%
\hfill%
\pgfuseimage{logo_citius}\hspace*{.01\paperwidth}
\end{beamercolorbox}\vskip0pt%
\vspace{-\paperheight}%
\vskip-1pt%
\vskip\paperheight%
}
%%% FOOTER
\defbeamertemplate*{footline}{morte theme}
{
\leavevmode%
\hbox{%
\begin{beamercolorbox}[wd=.2\paperwidth,ht=0ex,dp=0ex,sep=2pt,left]{}%
% Empty: aquí vai o logo (simétrico coa numeración de páxina)
\end{beamercolorbox}%
\ifx\beamer@morte@numberpage\@empty%
\begin{beamercolorbox}[wd=.705\paperwidth,ht=0ex,dp=0ex,sep=2pt,right]{}%
\centering\usebeamerfont{foot line small}\usebeamercolor[bg]{pages in head/foot}\insertshortdate%
\end{beamercolorbox}%
\else%
\begin{beamercolorbox}[wd=.705\paperwidth,ht=0ex,dp=0ex,sep=2pt,right]{}%
\centering\usebeamerfont{foot line small}\usebeamercolor[bg]{pages in head/foot}\insertshortdate%
\end{beamercolorbox}%
% Numeración de páxinas
\begin{beamercolorbox}[wd=.095\paperwidth,ht=0ex,dp=0ex,sep=2pt,right]{pages in head/foot}%
\usebeamerfont{foot line} \hfill \insertframenumber{}\raisebox{-2pt}{/\usebeamerfont{foot line small}\bfseries\inserttotalframenumber}\hspace*{1pt}% ON
\end{beamercolorbox}%
\fi%
} %
}
%%% HEAD
\defbeamertemplate*{headline}{morte theme}
{%
\vskip-1pt%
\pgfuseshading{beamer@barshade}%
\ifx\beamer@morte@showsubsection\@empty%
\vskip-12pt% OFF
\else%
\vskip-20pt% ON
\fi%
\hbox{
\begin{beamercolorbox}[ignorebg,wd=.95\paperwidth,ht=.03\paperheight,dp=8pt]{section in head/foot}
\insertnavigation{.95\paperwidth}
\end{beamercolorbox}%
}%
\ifx\beamer@morte@showsubsection\@empty%
\vskip-6pt% OFF
\pgfuseshading{beamer@aboveframetitlesubsectionoff}%
\vskip-1.5pt% OFF
\else%
\vskip0pt% ON
\pgfuseshading{beamer@aboveframetitlesubsectionoff}%
\vskip-1.5pt% ON
\fi%
}
%%% FRAMETITLE
\defbeamertemplate*{frametitle}{morte theme}
{%
\@tempdima=\textwidth%
\advance\@tempdima by\beamer@leftmargin%
\advance\@tempdima by\beamer@rightmargin%
\nointerlineskip\vskip-0pt%
\ifx\beamer@morte@showsubsection\@empty\else\vskip-0pt\fi% @ON
\usebeamerfont{headline}%
\begin{beamercolorbox}[wd=\paperwidth,ht=0.5ex,dp=0ex,vmode]{empty}
\pgfuseshading{beamer@aboveframetitle}%
\end{beamercolorbox}%
\vskip-2pt%
\nointerlineskip%
\begin{beamercolorbox}[wd=\the\@tempdima,leftskip=.3cm,rightskip=.3cm plus1fil]{frametitle}%
\vskip-6pt%
\usebeamerfont*{frametitle}%
\insertframetitle%
\ifx\insertframesubtitle\@empty
{\usebeamerfont*{framesubtitle}\rule[-.75em]{0pt}{2.5em}}
\else
{\usebeamerfont*{framesubtitle}\rule[-.75em]{0pt}{2.5em}%
\hspace*{1em}%
\raisebox{-2pt}{\usebeamercolor[fg]{framesubtitle}\insertframesubtitle}}
\fi%
\strut\par%
\vskip-2pt%
\nointerlineskip%
\end{beamercolorbox}
\nointerlineskip%
\hbox{%
\begin{beamercolorbox}[wd=\paperwidth,ht=\beamer@morte@linebottom,dp=0pt]{linea citius}%
\end{beamercolorbox}%
}%
\vskip-10ex%
\hfill%
}
%%% SIDEBAR LEFT == LOGO
\defbeamertemplate*{sidebar left}{morte theme}
{
\vfill%
\hskip0.1cm\insertlogo
\vskip3pt%
}
%%% SIDEBAR RIGHT == WATERMARK
\defbeamertemplate*{sidebar right}{morte theme}
{
\vfill%
\if\beamer@morte@watermark\@empty\else%
\llap{\includegraphics[height=\beamer@morte@watermarkheight]{\beamer@morte@watermark}\hspace*{2pt}}%
\fi
}
\mode <all>
%%% CiTIUS beamer (Theme definitions) v2.1[Orange]
%
% Copyright 2013 by Diego R. Martinez
%
% This file may be distributed and/or modified
%
% 1. under the LaTeX Project Public License and/or
% 2. under the GNU Public License.
%%% Language, enconding and fonts
%%% Fonts
\usepackage{mathpazo} % Serif: URW Palladio (~ Palatino)
\usepackage[scaled=.8]{berasans}% Sans serif: Berasans
\usepackage{courier} % Courier
%%% Style: roman vs. sans serif
% \renewcommand\familydefault{\rmdefault} % SERIF
\renewcommand\familydefault{\sfdefault} % SANS SERIF
%%% CITIUS theme settings
\usetheme[%
%%% OPTIONS: ==================================
%%%
%%% Guest logos: logos 'invitados'
% guestlogoone=PATH_TO/logoun, % primeiro logo
% guestlogotwo=PATH_TO/logodous, % segundo logo
% guestlogothree=PATH_TO/logotres, % terceiro logo
% guestoffset=0cm, % desplazamento liña 'invitados' ('+'=esquerda,'-'=dereita)
% Por exemplo:
% guestlogoone=./figs/logo_invitado,
%%%
%%% Margins
marxes=2em, % tamaño das marxes da área de texto
%%%
%%% Watermark
watermark=CiTIUS_figs/arbore_vida, % Watermark used in every page.
watermarkheight=225px, % Height of the watermark.
%%%
%%% ===========================================
]{CiTIUS}
%%% CITIUS theme switch
\watermarkon % ENABLE watermark
% \watermarkoff % DISABLE watermark (DEFAULT)
%
% \showsubsectionson % ENABLE showsubsection
% \showsubsectionsoff % DISABLE showsubsection (DEFAULT)
%
% \shownumberpageon % ENABLE shownumber (DEFAULT)
% \shownumberpageoff % DISABLE shownumber
%%% CITIUS theme logo
\logo{~%
\pgfuseimage{logo_citius_mini}% BASICO
% ~~~\includegraphics[height=.038\paperheight]{logo_opcional}%
}
\setbeamercovered{transparent}
%%% COMMANDS
\newcounter{framenumbervorappendix}
\newcommand{\beginbackup}{
\setcounter{framenumbervorappendix}{\value{framenumber}}
}
\newcommand{\backupend}{
\addtocounter{framenumbervorappendix}{-\value{framenumber}}
\addtocounter{framenumber}{\value{framenumbervorappendix}}
}
\newcommand{\titleslides}{%
\beginbackup%
\begin{frame}[plain]%
\titlepage%
\end{frame}%
\backupend%
}
\newcommand{\tocslides}{%
\beginbackup%
{%
\shownumberpageoff% DISABLE page numbering
\begin{frame}<beamer>{\cabeceiraTOC}%
\tableofcontents%
\end{frame}%