Commit f4c0cfc5 authored by Jorge Suárez de Lis's avatar Jorge Suárez de Lis 💭
Browse files

Updated CHANGELOG

parent 297c4db6
v3.0 (2017-03-03):
- Corrección de cores de laranxa sobre gris que non se ven (axuda a daltónicos)
- Plantilla de exemplo con moitos máis exemplos
- Adaptación á Axuda FEDER 2014-2020
v2.1:
- ERROS
+ liña 345 @ beamerthemeCiTIUS.sty: correxida a opción "right" na beamercolorbox
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment