Commit 249ea091 authored by Jorge Suárez de Lis's avatar Jorge Suárez de Lis 💭
Browse files

First commit

parents
# Plantilla para a realización da tese de doutoramento
Baseada na plantilla realizada por Diego Rodríguez Martínes para o
Departamento de Electrónica de Computación, fai xa uns anos.
Modificada por Jorge Suárez de Lis cambiando os textos onde pon
cousas do Departamento por CITIUS. A idea é usar este repositorio
para seguir mantendo a plantilla e mellorala co tempo.
Se atopas algún problema ou desexas mellorar algo, podes facer
un fork do repositorio e enviar pull requests.
## Modo de emprego
O documento principal é `teseCITIUS.tex`.
A plantilla contén actualmente as propias instruccións para usala.
Inclúese o arquivo `README.pdf`, resultado de compilar a plantilla
no seu estado actual. Alí podes atopar máis información.
File added
%%
%% This is file `babelbib.sty',
%% generated with the docstrip utility.
%%
%% The original source files were:
%%
%% babelbib.dtx (with options: `latex,package')
%%
%% babelbib package
%%
%% Copyright 2003--2009 Harald Harders
%%
%% This program can be redistributed and/or modified under the terms
%% of the LaTeX Project Public License Distributed from CTAN
%% archives in directory macros/latex/base/lppl.txt; either
%% version 1 of the License, or any later version.
%%
%% h.harders@tu-bs.de
%%
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1998/06/01]
\ProvidesPackage{babelbib}
[2009/10/10 v1.29 babelbib: multilingual bibliographies (HH)]
\newif\ifbbbbfixlanguage
\DeclareOption{fixlanguage}{\bbbbfixlanguagetrue}
\DeclareOption{varlanguage}{\bbbbfixlanguagefalse}
\newif\ifbbbblanguagenames
\DeclareOption{nolanguagenames}{\bbbblanguagenamesfalse}
\DeclareOption{languagenames}{\bbbblanguagenamestrue}
\newif\ifbbbbannotations
\DeclareOption{annote}{\bbbbannotationstrue}
\DeclareOption{noannote}{\bbbbannotationsfalse}
\newif\ifbtx@printISBN
\newif\ifbtx@printISSN
\DeclareOption{isbn}{\btx@printISBNtrue}
\DeclareOption{noisbn}{\btx@printISBNfalse}
\DeclareOption{issn}{\btx@printISSNtrue}
\DeclareOption{noissn}{\btx@printISSNfalse}
\newcommand\btxprintmonthyear[4]{}
\newcommand*\btx@dateasis{%
\def\btxprintmonthyear##1##2##3##4{##2\ ##3}%
}
\newcommand*\btx@datenumeric{%
\def\btxprintmonthyear##1##2##3##4{%
\ifnumber{##2}{\btxprintmonthyearnum{##2}{##3}}{##2\ ##3}}%
}
\newcommand*\btx@datename{%
\def\btxprintmonthyear##1##2##3##4{%
\ifnumber{##2}{%
\ifcase ##2 \or
\csname btxmonjan##4\endcsname{##1}\or
\csname btxmonfeb##4\endcsname{##1}\or
\csname btxmonmar##4\endcsname{##1}\or
\csname btxmonapr##4\endcsname{##1}\or
\csname btxmonmay##4\endcsname{##1}\or
\csname btxmonjun##4\endcsname{##1}\or
\csname btxmonjul##4\endcsname{##1}\or
\csname btxmonaug##4\endcsname{##1}\or
\csname btxmonsep##4\endcsname{##1}\or
\csname btxmonoct##4\endcsname{##1}\or
\csname btxmonnov##4\endcsname{##1}\or
\csname btxmondec##4\endcsname{##1}\or
\PackageError{babelbib}{%
Month outside range 1 to 12 used}{%
Better use the BibTeX names jan, feb, mar, etc.}%
\fi
\ ##3%
}{%
##2\ ##3}%
}%
}
\DeclareOption{dateasis}{\btx@dateasis}
\DeclareOption{datenumeric}{\btx@datenumeric}
\DeclareOption{datename}{\btx@datename}
\DeclareOption*{%
\InputIfFileExists{\CurrentOption.bdf}{%
\expandafter\def\csname bbbb\CurrentOption loaded\endcsname{\@empty}%
}{%
\PackageError{babelbib}{%
Language definition file \CurrentOption.bdf not found}{%
Maybe you misspelled the language option?}%
}%
}
\ExecuteOptions{varlanguage,nolanguagenames,noannote,isbn,issn,datename}
\ProcessOptions*
\newcommand*{\bbbbifundefined}[1]{%
\begingroup\expandafter\expandafter\expandafter\endgroup
\expandafter\ifx\csname #1\endcsname\relax
\expandafter\@firstoftwo
\else
\expandafter\@secondoftwo
\fi
}
\newcommand\bbbbaddto[2]{%
\expandafter\bbbbifundefined{extras#1}{}{%
\expandafter\addto\expandafter{\csname extras#1\endcsname}{%
\csname #2\endcsname}%
\typeout{babelbib extension \@backslashchar #2 added to
\string\extras #1}%
}%
}
\newcommand\inputbdf[2]{%
\bbbbifundefined{date#1}{}{%
\@ifundefined{bbbb#2loaded}{%
\expandafter\def\csname bbbb#2loaded\endcsname{\@empty}%
\input{#2.bdf}%
}{}%
}%
}
\ifbbbbfixlanguage
\newcommand\selectbiblanguage[1]{%
\AtBeginDocument{\@selectbiblanguage{#1}}%
}
\AtBeginDocument{%
\renewcommand\selectbiblanguage[1]{\@selectbiblanguage{#1}}%
}
\newcommand\@selectbiblanguage[1]{%
\bbbbifundefined{bibs#1}{%
\bbbbifundefined{date#1}{%
\PackageError{babelbib}{Language #1 in bibliography not loaded
by babel}{%
The language #1 hasn't been loaded by babel.
Add it to the\MessageBreak
options of the \string\usepackage{babel} command or to the
global options.}%
}{%
\PackageError{babelbib}{Language #1 in bibliography unknown by
babelbib}{%
There are no definitions for #1 available in the
current\MessageBreak
version of babelbib. Please contact h.harders@tu-bs.de.}%
}%
}{%
\typeout{babelbib: Set language for keywords in the bibliography fixed to #1}%
\csname bibs#1\endcsname
}%
}
\else
\newcommand\selectbiblanguage[1]{%
\PackageWarning{babelbib}{Command \string\selectbiblanguage\space
used without package\MessageBreak
option fixlanguage. Ignored}%
}
\AtBeginDocument{%
\typeout{babelbib: Use citation-dependent languages in bibliography}%
}
\fi
\newcommand\btxselectlanguage[1]{%
\bbbbifundefined{bibs#1}{%
\bbbbifundefined{date#1}{%
\PackageError{babelbib}{Language #1 in bibliography not loaded
by babel}{%
The language #1 hasn't been loaded by babel.
Add it to the\MessageBreak
options of the \string\usepackage{babel} command or to the
global options.}%
}{%
\ifbbbbfixlanguage
\PackageWarning{babelbib}{Language #1 in bibliography
unknown\MessageBreak
by babelbib. Hyphenation will be\MessageBreak
incorrect}%
\else
\PackageError{babelbib}{Language #1 in bibliography unknown by
babelbib}{%
There are no definitions for #1 available in the
current\MessageBreak
version of babelbib. Please contact h.harders@tu-bs.de.}%
\fi
}%
}{%
%% \csname extras#1\endcsname
\selectlanguage{#1}%
}%
}
\newcommand\biblanguage[1]{{%
\expandafter\selectlanguage\expandafter{\biblanguagename}#1}}
\newcommand\btxlanguagename[1]{%
\bbbbifundefined{btxlanguagename#1}{%
\PackageError{babelbib}{Languagename for #1 not
defined\MessageBreak
in \languagename\space language}{%
Either you have forgotten to specify the option `languagenames'
when loading\MessageBreak
babelbib, or the command \string\bibs\languagename\space does
not contain a definition\MessageBreak
for the command \string\btxlanguagename#1.
In the latter case, please\MessageBreak
contact h.harders@tu-bs.de.}%
#1%
}{%
\@nameuse{btxlanguagename#1}%
}%
}
\newcommand*\setbtxfallbacklanguage[1]{%
\edef\btxfallbacklanguage{#1}%
\typeout{babelbib: Set bibliography fall-back language to
\btxfallbacklanguage}%
}
\AtBeginDocument{%
\@ifundefined{btxfallbacklanguage}{%
\edef\btxfallbacklanguage{\languagename}%
\typeout{babelbib: Set bibliography fall-back language to
\btxfallbacklanguage}%
}{%
\typeout{babelbib: Bibliography fall-back language unchanged
(\btxfallbacklanguage)}%
}%
}
\newcommand*\declarebtxcommands[2]{%
\AtBeginDocument{%
\typeout{babelbib: Add a command to \string\bibs#1}%
\expandafter\g@addto@macro\csname bibs#1\endcsname{#2}%
\ifbbbbfixlanguage
\selectbiblanguage{\biblanguagename}%
\fi
}%
}
\@onlypreamble\declarebtxcommands
\newcommand*\btxifchangecaseon{%
\def\btxifchangecase{\@firstoftwo}%
}%
\newcommand*\btxifchangecaseoff{%
\def\btxifchangecase{\@secondoftwo}%
}%
\newcommand\setbibliographyfont{%
\@ifnextchar*{\@@setbibliographyfont}{\@setbibliographyfont}%
}
\newcommand\@setbibliographyfont[2]{%
\bbbbifundefined{btx#1font}{%
\PackageError{babelbib}{Bibliography font `#1' can't be set}{%
You have tried to define a font for the bibliographic element
\MessageBreak
`#1', which is unknown to babelbib}%
}{%
\expandafter\renewcommand\csname btx#1font\endcsname{#2}%
\typeout{babelbib: Bibliography font for `#1' changed.}%
}%
}
\newcommand\@@setbibliographyfont[3]{%
\bbbbifundefined{btx#2font}{%
\expandafter\newcommand\csname btx#2font\endcsname{#3}%
\typeout{babelbib: Bibliography font for `#2' newly defined.}%
}{%
\expandafter\renewcommand\csname btx#2font\endcsname{#3}%
\typeout{babelbib: Bibliography font for `#2' changed.}%
}%
}
\newcommand\providebibliographyfont{%
\@ifnextchar*{\@@providebibliographyfont}{\@providebibliographyfont}%
}
\newcommand\@providebibliographyfont[2]{%
\bbbbifundefined{btx#1font}{%
\PackageError{babelbib}{Bibliography font `#1' can't be set}{%
You have tried to define a font for the bibliographic element
\MessageBreak
`#1', which is unknown to babelbib}%
}{%
\expandafter\ifx\csname btx#1font\endcsname\@empty
\expandafter\renewcommand\csname btx#1font\endcsname{#2}%
\typeout{babelbib: Using the BibTeX style's default font for `#1'.}%
\else
\typeout{babelbib: Using user changed font for `#1'.}%
\fi
}%
}
\newcommand\@@providebibliographyfont[3]{%
\bbbbifundefined{btx#2font}{%
\expandafter\newcommand\csname btx#2font\endcsname{#3}%
\typeout{babelbib: Using the BibTeX style's default font for `#2'.}%
}{%
\expandafter\ifx\csname btx#2font\endcsname\@empty
\expandafter\renewcommand\csname btx#2font\endcsname{#3}%
\typeout{babelbib: Using the BibTeX style's default font for `#2'.}%
\else
\typeout{babelbib: Using user changed font for `#2'.}%
\fi
}%
}
\newcommand*\btxnamefont{}
\let\btxnamefont=\@empty
\newcommand*\btxlastnamefont{}
\let\btxlastnamefont=\@empty
\newcommand\btxtitlefont{}
\let\btxtitlefont=\@empty
\newcommand\btxjtitlefont{}
\let\btxjtitlefont=\@empty
\newcommand\btxetalfont{}
\let\btxetalfont=\@empty
\newcommand\btxjournalfont{}
\let\btxjournalfont=\@empty
\newcommand\btxpublisherfont{}
\let\btxpublisherfont=\@empty
\newcommand\btxvolumefont{}
\let\btxvolumefont=\@empty
\newcommand\btxISBNfont{}
\let\btxISBNfont=\@empty
\newcommand\btxISSNfont{}
\let\btxISSNfont=\@empty
\newcommand\btxurlfont{}
\let\btxurlfont=\@empty
\newcommand\btxurldatefont{}
\let\btxurldatefont=\@empty
\newcommand\btxnumeralfont{}
\let\btxnumeralfont=\@empty
\newcommand\btxauthorcolon{:}
\newcommand\btxISBN{ISBN}
\newcommand\btxISSN{ISSN}
\DeclareRobustCommand\ifbtxprintISBN[1]{\ifbtx@printISBN #1\fi}
\DeclareRobustCommand\ifbtxprintISSN[1]{\ifbtx@printISSN #1\fi}
\newcommand*\btxprintISBN[1]{\csname btx@printISBN#1\endcsname}
\newcommand*\btxprintISSN[1]{\csname btx@printISSN#1\endcsname}
\ifbbbbannotations
\DeclareRobustCommand\btxannotation[1]{%
\begin{quotation}%
\noindent
#1%
\end{quotation}%
}
\else
\DeclareRobustCommand\btxannotation[1]{}%
\fi
\providecommand\ifnumber[3]{%
\begingroup\@tempswafalse\let\scr@next\test@number
\expandafter\scr@next#1\scr@next
\if@tempswa\endgroup#2\else\endgroup#3\fi
}
\providecommand*\test@number[1]{%
\ifx \scr@next#1%
\let\scr@next\relax
\else
\@tempcnta=\expandafter\expandafter\expandafter\number
\expandafter`#1\relax
\ifnum \@tempcnta>47\relax
\ifnum \@tempcnta<58\relax
\@tempswatrue
\else\@tempswafalse\fi
\else\@tempswafalse\fi
\if@tempswa\else\let\scr@next\gobble@till@next\fi\fi
\scr@next
}
\def\gobble@till@next#1\scr@next{}
\def\btx@parsenum#1#2#3\@empty{%
#1%
\edef\btx@digitb{#3}%
\ifx\@empty\btx@digitb
#2%
\edef\btx@digita{#1}%
\edef\btx@digitb{#2}%
\else
\expandafter\btx@parsenum#2#3\@empty
\fi
}
\DeclareRobustCommand\btxnumeralfallback[2]{%
\foreignlanguage{#1}{%
\ifnumber{#2}{%
\PackageWarning{babelbib}{Handling of numerical editions not
handled\MessageBreak by language #1 for edition `#2'}%
}{}%
#2%
}%
}%
\DeclareRobustCommand\btxnumeraldot[2]{%
\foreignlanguage{#1}{\ifnumber{#2}{#2.}{#2}}%
}
\DeclareRobustCommand\btxnumeralenglish[2]{%
\foreignlanguage{#1}{%
\ifnumber{#2}{%
\expandafter\btx@parsenum#2\@empty\@empty\@empty
\btxnumeralfont{%
\ifx\btx@digitb\@empty
\ifcase\btx@digita th\or st\or nd\or rd\else th\fi
\else
\ifnum\btx@digita=1
th%
\else
\ifcase\btx@digitb th\or st\or nd\or rd\else th\fi
\fi
\fi
}%
}{#2}%
}%
}
\AtBeginDocument{%
\providecommand\url[1]{%
\PackageError{babelbib}{No \string\url\space command defined but
field URL used\MessageBreak
in bibliography}{%
Please define a \string\url\space command for printing URLs
before \string\begin{document}, e.\,g.\MessageBreak
by loading the package `url.sty'.}%
\texttt{#1}%
}%
}
\AtBeginDocument{%
\RequirePackage{babel}
\inputbdf{afrikaans}{afrikaans}
\inputbdf{american}{english}
\inputbdf{austrian}{german}
\inputbdf{bahasa}{bahasa}
\inputbdf{brazil}{portuguese}
\inputbdf{brazilian}{portuguese}
\inputbdf{british}{english}
\inputbdf{canadian}{english}
\inputbdf{canadien}{french}
\inputbdf{catalan}{catalan}
\inputbdf{danish}{danish}
\inputbdf{dutch}{dutch}
\inputbdf{english}{english}
\inputbdf{esperanto}{esperanto}
\inputbdf{finnish}{finnish}
\inputbdf{francais}{french}
\inputbdf{french}{french}
\inputbdf{frenchb}{french}
\inputbdf{galician}{galician}
\inputbdf{german}{german}
\inputbdf{germanb}{german}
\inputbdf{greek}{greek}
\inputbdf{italian}{italian}
\inputbdf{norsk}{norsk}
\inputbdf{mexican}{spanish}
\inputbdf{naustrian}{german}
\inputbdf{ngerman}{german}
\inputbdf{portuges}{portuguese}
\inputbdf{portuguese}{portuguese}
\inputbdf{russian}{russian}
\inputbdf{russianb}{russian}
\inputbdf{spanish}{spanish}
\inputbdf{swedish}{swedish}
\inputbdf{UKenglish}{english}
\inputbdf{USenglish}{english}
\ifbbbbfixlanguage
\typeout{babelbib: Load BibTeX extensions
\string\bibs\bbl@main@language\space for \bbl@main@language}%
\selectbiblanguage{\bbl@main@language}%
\else
\expandafter\selectlanguage\expandafter{\bbl@main@language}%
\fi
}
\endinput
%%
%% End of file `babelbib.sty'.
% Capítulo de exemplo
\chapter{Capítulo de Exemplo \label{cap:capitulo_exemplo}}
Este capítulo solo pretende ilustrar usos básicos de \LaTeX: listas, figuras, táboas, ecuacións, referencias cruzadas,\dots Síntoo, pero \textbf{este capítulo non serve para aprender \LaTeX}.
\section{Comenzar \LaTeX}
Existen multitude de recursos na web referentes a \LaTeX. Recomendaría empezar lendo un libro pequeno en castelán~\cite{bautista:descripcionLatex:1998}, e logo empregar como referencia un libro máis consistente~\cite{cascales:imprentaLatex:2000}.
As fontes proporcionadas neste paquete sirven como base para comenzar a experimentar. Por exemplo, a figura~\ref{figexemploChorras}, a táboa~\ref{tabexemploChorras} e as ecuacións~\ref{eqexemploChorrasI} e~\ref{eqexemploChorrasII} amosan, ademáis do propio uso destos entornos, o emprego de referencias cruzadas.
\subsection{Figuras}
As figuras son elementos flotantes.
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[width=0.3\textwidth]{logo_ux_bn}
\caption[Texto que aparece na lista de figuras]{Propiamente o pé de figura.\label{figexemploChorras}}
\end{figure}
\subsection{Táboas}
As táboas son elementos flotantes.
\begin{table}
\centering
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
1&2&3&4&5&6&7&8&9\\\hline
2&3&4&5&o lobo&7&8&9&1\\\hline
3&4&5&6&7&8&9&1&2\\\hline
\end{tabular}
\caption[Texto que aparece na lista de tablas]{Propiamente o pé de táboa.\label{tabexemploChorras}}
\end{table}
\section{Ecuacións}
As ecuacións seguen a liña do texto. Por exemplo, se non deixamos espacio:
\begin{equation}
E = m c^2 \label{eqexemploChorrasI}
\end{equation}
a seguinte liña non comenza un novo parrafo. Observemos o caso en que si deixamos espacios:
\begin{equation}
F = n d^2 \label{eqexemploChorrasII}
\end{equation}
Notemos que esta liña está identada (o que denota que \LaTeX está entendendo que nesta liña comenza un novo párrafo).
\section{Xeración do documento}
Existen varias alternativas. Por exemplo, para conseguir o documento en PDF podemos usar a seguinte lista de commandos:
\begin{center}
\fbox{
\begin{minipage}{0.5\textwidth}
\ttfamily\raggedright
\$ latex tesis.tex\\
\$ bibtex tesis\\
\$ latex tesis.tex\\
\$ latex tesis.tex\\
\$ dvips tesis.dvi\\
\$ ps2pdf tesis.ps
\end{minipage}
}
\end{center}
Outra alternativa é utilizar directamente o comando \texttt{pdflatex}:
\begin{center}
\fbox{
\begin{minipage}{0.5\textwidth}
\ttfamily\raggedright
\$ pdflatex tesis.tex\\
\$ bibtex tesis\\
\$ pdflatex tesis.tex\\
\$ pdflatex tesis.tex
\end{minipage}
}
\end{center}
Utilizando a primeira alternativa, as figuras deberán estar en formato EPS. Para a segunda alternativa as figuras poden estar en formato JPG, PNG, PDF,\dots
\section{Entornos de programación \LaTeX}
Para GNU/Linux recomendase o uso de Kile ou directamente a liña de comandos. Para os usuarios de Windows propoñemos {\TeX}Maker. Para a bibliografía recomendase JabRef.
\section{Bibliografía recomendada}
En primeiro lugar Google. E logo, pois hai diversas alternativas.\cite{bautista:descripcionLatex:1998} e \cite{cascales:imprentaLatex:2000} son boas referencias en castelán para comenzar.
\fin
\chapter*{{Conclusiones}%
\markboth{Conclusiones}{Conclusiones}%
}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Conclusiones}
Moita sorte e paciencia.
\fin
\ No newline at end of file
\begin{otherlanguage}{english}
\chapter*{{Conclusions}%
\markboth{Conclusions}{Conclusions}%
}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Conclusions}
An european doctorate mention requirement.
Good luck and patience.
\end{otherlanguage}
\fin
\ No newline at end of file
\chapter*{{Introducción}%
\markboth{Introducción}{Introducción}
}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Introducción}
Esta plantilla\footnote{Disculpas por el uso indiscriminado de gallego, castellano e inglés en los comentario de esta plantilla. También es probable que haya fallos o, quizás, inconsistencias\ldots Sorry, pero no siempre se dispone del tiempo necesario para realizar estas tareas adecuadamente.} ha sido diseñada para como una referencia para facilitar la edición de tesis doctorales, pero en ningún caso debe ser considerada como una norma estricta, ya que no están contempladas todas las posibles situaciones. \textbf{\MakeUppercase{El doctorando es quien tiene la responsabilidad final sobre el resultado final del documento}}. Por lo tanto, se recomienda un conocimiento mínimo de \LaTeX\ (el \autoref{cap:capitulo_exemplo} de este documento y la bibliografía deberían servir como punto de referencia para iniciarse).
\section*{Modo de uso}
Los ficheros \texttt{teseCITIUS.tex}, \texttt{teseCITIUS\_frontmatter.tex} y \texttt{teseCITIUS\_def.tex} contienen diversos \emph{puntos} que deben se necesariamente revisados. Estos puntos están indicados como:
\begin{verbatim}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% Breve explicacion (paso/total)
\end{verbatim}
Donde \verb+(paso/total)+ indica el avance de estos pasos obligatorios en el \verb+total+ de pasos del fichero.
Estos \emph{puntos} se refieren a diversos aspectos del documento:
\begin{itemize}
\item El tipo de documento: \texttt{memoir} o \texttt{book} (que el usuario decida con cual se siente más cómodo).
\item El idioma: castellano o inglés.
\item Aspectos individuales: título, fecha, autor, directores,\ldots
\item Comandos utilizados durante la revisión que deberían ser suprimidos en la versión final.
\end{itemize}
En cualquier caso, el usuario tiene libertad para modificar la plantilla de acuerdo con su criterio, pero manteniendo en cualquier caso un estilo/formato similar.
En principio, la plantilla está diseñada para escribir la tesis en castellano, con dos capítulos en inglés, de acuerdo con los requisitos de la mención europea. De esta manera el doctorando tiene una referencia de como utilizar, en función de sus necesidades, dos idiomas diferentes en el documento.
Para una correcta producción del fichero PDF, también se debería revisar y modificar el fichero \texttt{hyperref.cfg}.
La bibliografía en castellano produce, en la fecha en la que se ha desarrollado esta plantilla, errores no triviales. Por ello se ha incluido el fichero \texttt{babelbib\_mod.sty}. \textbf{Usar con precaución} (o utilizar otros paquetes/mecanismos).
El fichero \verb'teseCITIUS_commands.tex' está pensado para que el usuario introduzca otros paquetes necesarios o defina nuevos comandos. El usuario avezado podrá seguir su propio criterio.
\section*{Consideraciones con \texttt{memoir}}
Si se utiliza la clase \texttt{memoir}, se debe tener en cuenta que la mayor parte de comandos y paquetes de \LaTeX\ funcionan correctamente en esta clase. Por ejemplo, el paquete \texttt{subfigure} no funciona porque \texttt{memoir} incorpora mencanismos propios para producir subfiguras. Además, la gestión de algunas partes del documento difiere respecto de las clases estándar. Si se utiliza esta clase, se debe tener presente el extenso pero útil manual de \texttt{memoir}~\cite{memman}.
\fin
\ No newline at end of file
\begin{otherlanguage}{english}
\chapter*{{Summary of the thesis}%
\markboth{Summary of the thesis}{Summary of the thesis}%
}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Summary of the thesis}
An european doctorate mention requirement.
\end{otherlanguage}
\fin
\ No newline at end of file