Commit 663faa0a authored by Jorge Suárez de Lis's avatar Jorge Suárez de Lis 💭

Engadida portada exterior

parent 249ea091
# Portada exterior das teses de doutoramento
A portada precisa ser adaptada segundo o grosor do lombo,
e incluir tanto o nome da tese como o autor.
O formato USC (no directorio `formato_usc`) inclúe un
modelo en SVG segundo o manual de estilo da USC.
O formato Departamento (no directorio `formato_departamento`)
inclúe un modelo en CDR (Corel Draw), e é o formato que
tradicionalmente utilizaban as teses do Departamento de
Electrónica. Na Copistería de Confianza™ están afeitos a
editar estes arquivos e a adaptalo eles mesmos.
No momento de escribir esto, seica a Universidade está
consensuando un novo modelo de portada, pero aínda non
está listo.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment